KAS Mag (magisteriji)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Mag (magisteriji)
Total number of items: 15895
Total frequency: 16046
Page
text.title document frequency
Posodobitev informacijskega sistema za optimizacijo organizacije prevozov v invalidski organizaciji 65
Prilagoditev agilne metode za integracijo EDMS v obstoječi informacijski sistem 58
Dinamični prikaz časovnih omrežij 6
Javno-zasebno partnerstvo 6
Vpliv zniževanja soli v mesnih izdelkih na vsebnost skupnega števila mikroorganizmov 2
Obnovljivi viri energije 2
Napredno krmiljenje protetičnih naprav s pomočjo dekompozicije površinskih signalov EMG 2
Vpliv zaznane družbene odgovornosti podjetij na zvestobo porabnikov 2
Izkušnje z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini 2
Uklonilni zapor kot sredstvo izvrševanja globe 2
Planiranje razvoja podjetja 2
Natura 2000 2
Krepitev socialnega dialoga v Republiki Sloveniji 2
Plače v javnem sektorju 2
INTEROPERABILNOST IN UPRAVLJANJE S PODATKI E-ZDRAVJA V EVROPSKI UNIJI 2
INDIVIDUALNI DEJAVNIKI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA IN VIKTIMIZACIJE 2
ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA 2
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V REŠITVAH, KI TEMELJIJO NA TEHNOLOGIJAH HTML5 2
Avtentično vodenje 2
Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih 2
Nekateri vidiki tekmovalnosti v osnovni šoli z vidika učiteljev in učencev 2
Promocija zdravja na delovnem mestu 2
Posebnosti planiranja politike družinskega podjetja 2
Zadovoljstvo z življenjem in osamljenost starejših ljudi - karakteristike in primerjalna analiza med starejšimi, ki živijo doma in starejšimi, ki bivajo v domskem varstvu 2
Sprejemljivost zaraščanja kot funkcija kakovosti kulturne krajine 1
Upravljanje konfiguracije kot podlaga za izboljšanje programskega procesa 1
Računovodske informacije iz letnih računovodskih izkazov za potrebe odločanja 1
Segmentacija e-nakupovalcev v Sloveniji 1
Povezava med informacijsko tehnologijo in organizacijsko kulturo 1
Mednarodno trgovanje z nevarnimi odpadki in Baselska konvencija 1
Računovodski vidik poslovnih združevanj 1
Primarni trg kapitala kot vir financiranja slovenskih podjetij 1
Transformacijsko vodenje ter njegova vloga v malih podjetjih 1
Ocena uporabnosti računovodskih računalniških programov za celovito spremljanje poslovnih dogodkov v podjetju 1
Kontroling projektov v telekomunikacijskem podjetju 1
Večparametrski hierarhični model ocene kakovosti hotelskih storitev 1
Pan-evropski koridorji v funkciji vključevanja Slovenije v evropski gospodarski prometni sistem 1
Celovita ocena podjetja IBI 1
Osebna prodaja kot oblika tržnega komuniciranja v farmacevtskem podjetju 1
Strateški informacijski sistemi v elektronskem poslovanju 1
Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije in pokojninski boni 1
Možnosti za ustanovitev in rast biotehnoloških podjetij v Sloveniji 1
Ocenjevanje bonitete podjetij kot komitentov poslovne banke v primeru povezanih oseb 1
Racionalizacija oskrbovalne verige prehrambenih proizvodov v Kolinski 1
Razvoj tržne strukture telekomunikacijske panoge 1
Strateški informacijski sistem kot ključ pri doseganju konkurenčne prednosti podjetja 1
Industrijska politika in finančni sistem 1
Ekspertni sistem za simulacije trajnostnega razvoja 1
Konceptualni model in empirična preverba integriranega tržnega komuniciranja za storitvena podjetja 1
Ugotavljanje vodilnih parametrov, ki vplivajo na prodajo in tržni delež Rupuruta 1
Merila uspešnosti poslovanja podjetij v novi ekonomiji 1
Projektni kontroling 1
Razvijanje poslovnih strategij za strateško poslovno področje Fiksni telekomunikacijski sistemi SI2000 podjetja Iskratel 1
Financiranje skupne kmetijske politike Evropske unije 1
Podjetniški pristop pri prilagajanju regionalne in strukturne politike Evropske unije v Sloveniji 1
Analiza procesa izvajanja projektov v novo ustanovljenem podjetju 1
Inoviranje v podjetjih 1
Sistematično testiranje programske opreme v računalniških podjetjih 1
Prestrukturiranje trga zemeljskega plina v Sloveniji 1
Organizacijsko učenje 1
Značilnosti slovenskega managerja kot voditelja ljudi 1
Inovativnost v majhnih podjetjih 1
Uporaba računalniškega razpoznavanja govora in transformacije naravnega jezika v MDX sintakso pri kreiranju večdimenzijskih poizvedb iz velikih skladišč podatkov 1
Delniške opcije kot možen instrument nagrajevanja menedžerjev po vrednosti podjetja in možnosti za njihovo uveljavljanje v Sloveniji 1
Management projekta razvoja visokotehnološkega produkta 1
Menjava prodajnega osebja in možne posledice za medorganizacijskega ponudnika storitev 1
Strategija trženja slovenske dediščine na primeru blagovne znamke Arhaica 1
Vključitev teorije markovskih verig v model planiranja materialnih potreb 1
Sprememba vloge računovodstva in oblike računovodskih informacij za poslovodstvo po uvedbi informacijskjega sistema Baan IV v družbi TALUM 1
Kritična presoja carin, davkov in trošarin pri špediterskih poslih 1
Analiza uporabe lahkih odjemalcev na primeru projekta Financial Times Palms - Asia 1
Zasnova informacijskega sistema za podporo dela s strankami 1
Kombinirana metoda enodimenzionalnega razreza materiala 1
Prenova pisarniškega poslovanja na primeru postopka javnega razpisa za financiranje programov in projektov iz državnega proračuna namenjenega za kulturo 1
Model posodobitve informacijskega sistema proizvodnega podjetja 1
Projektni management pri razvoju programskih rešitev 1
Strateško podjetništvo kot dejavnik hitre rasti malih in srednjih podjetij v Sloveniji 1
Upravljanje likvidnosti pri enotnem računu državne zakladnice 1
Upravljanje pokojninskih skladov 1
Etnocentrizem porabnikov in nakupno vedenje v Sloveniji 1
Odgovornost in sodelovanje revizorjev pri revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov z odvisnimi podjetji v tujini 1
Oblikovanje računovodskih informacij za potrebe nadzornih svetov slovenskih podjetij 1
Problem agenta v slovenskih vzajemnih pokojninskih skladih 1
Učinki zakonodajnega urejanja plačilne nediscipline v slovenskem gospodarstvu 1
Značilnosti vodenja gradbenih projektov 1
Sodobni finančni modeli za vrednotenje podjetij 1
Analiza uresničevanja strateškega načrta koncerna Iskra Avtoelektrika 1
Letno planiranje in kontroliranje poslovanja v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije s poudarkom na povezavi območne enote in centrale 1
Vpliv uvedbe davka na dodano vrednost na oblikovanje prodajnih cen storitev hotelskega podjetja 1
Povezovanje podjetij s primerom združitve dveh podjetij iz pekarske dejavnosti 1
Pomen celostne grafične podobe pri strateških odločitvah podjetja - rojstvo podjetja Topdom d.d. 1
Elektronsko poslovanje na področju javnih naročil 1
Baza znanja za podporo uporabnikom 1
Lokalizacija in osnovna navigacija mobilnega robota s pomočjo vizualnega učenja in razpoznavanja 1
Pomen lokalnih ugodnosti za uspešen prehod iz fordističnega v posfordistično mesto 1
Notranje revidiranje kreditnega tveganja pri bančnem poslovanju 1
Smernice za razvoj sodobne programske opreme za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov 1
Raziskava zadovoljstva s poslovno revijo Gospodarski vestnik 1
Vpliv integriranega trženjskega komuniciranja na imidž Emporium 1
Reorganizacija nabavnega poslovanja v javnem zavodu 1
Finančni sistem in globalno usmerjeno podjetje v Sloveniji 1
Učinkovito vodenje informacijskih projektov v državnem organu 1
Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij in organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja 1
Ravnanje projektov uvajanja novih izdelkov s primerom podjetja Žito Gorenjka 1
Model kriznega managementa s primerom prestrukturiranja podjetja Jutranjka 1
Možnosti rasti podjetja GPG KIPKOP s povezovanjem 1
Problematika financiranja občin v Sloveniji 1
Analiza plačevanja prispevkov za socialno varnost v Republiki Sloveniji 1
Problematika revidiranja donacij Evropske unije 1
Ravnanje z odnosi do strank v banki, podprto s skladiščem podatkov 1
Proces priprave investicijskega projekta stanovanjske gradnje 1
Viri financiranja malih podjetij v Sloveniji 1
Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetju Prizma Ljubljana 1
Elektronsko trženje zavarovanj prek interneta 1
Dejavniki, ki vplivajo na odločitve porabnikov pri nakupu prehrambenih izdelkov 1
Kriza v letalskem prevozništvu po 11. 9. 2001 in možne rešitve 1
Vloga barv pri oblikovanju poslovnih portalov 1
Vloga zlata v mednarodnih denarnih rezervah 1
Privatizacija bank 1
Internet kot trženjsko orodje za razvoj blagovne znamke 1
Cilji in motivi podjetnikov in njihovih podjetij 1
Projektni management kot podpora pri izločanju dejavnosti 1
Ovire in priložnosti pri uvajanju elektronskega poslovanja manjših dobaviteljev z večjimi trgovskimi organizacijami drogerijske dejavnosti v Sloveniji 1
Prevzemi in združitve v zavarovalništvu 1
Ali se slovenska podjetja zavedajo pomena zavarovanja odgovornosti za izdelke? 1
Upravljanje vzajemnih skladov 1
Medorganizacijske in medpodjetniške mreže 1
Strategija mednarodnega kombiniranega prevoza v povezavi s politiko Evropske zveze 1
Vpliv izbranih dejavnikov človeškega kapitala na uspeh majhnega podjetja 1
Model vzpostavitve gospodarskih predstavništev Republike Slovenije v tujini 1
Primerjalna analiza modelov spodbujanja podjetništva z aplikacijo na slovenske razmere 1
Ugotavljanje uspešnosti podjetij z računovodskimi in finančnimi kazalniki 1
Pomen računovodskih informacij za odločanje v NE Krško v razmerah odprtega trga električne energije 1
Dodeljevanje državnih pomoči v Evropski uniji in v Sloveniji 1
Bootstrap Hausmanovega specifikacijskega testa za regresijski model s strukturo motnje 1
Model upravljanja z znanjem za omrežno pomoč strankam 1
Notranje podjetništvo kot način preoblikovanja podjetja 1
Analiza uvajanja sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9000:2000 v podjetju Armat 1
Inflacija in kvantitativna teorija denarja v tranzicijskih državah 1
Model in pogoji učinkovitega teamskega dela 1
Vloga in značilnosti strateškega planiranja v malih podjetjih v svetu in v Sloveniji 1
Ocena poslovodenja strateških področij nabave v podjetju Alpina 1
Elementi tehnične podpore uporabnikom preko interneta 1
Problematika zagotavljanja podatkov pri porazdeljenih podatkovnih bazah 1
Zasnova sistemov elektronskega poslovanja z vrednostnimi papirji 1
Evropska unija in države jugovzhodne Evrope 1
Analiza povezav med pridobljenimi certifikati kakovosti po standardih serije ISO 9000 in uspešnostjo podjetij 1
Ocenjevanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za namene računovodskega poročanja 1
Uporabnost letnih poročil slovenskih podjetij za borzno analizo 1
Vpliv slovenske in tuje regulative na bančno prakso na področju trgovanja 1
Določanje prenosnih cen v mednarodnih podjetjih z upoštevanjem davčnega vidika 1
Vpliv kulture na sloge vodenja v multinacionalnih podjetjih, delujočih v Egiptu 1
Vloga neposrednega trženja v trženjskem spletu 1
Analiza konsolidiranih javnofinančnih tokov in obrambnih izdatkov Republike Slovenije 1
Izzivi obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji 1
Analiza izbranih strateških investicij za področje tovornega in potniškega prometa slovenskih železnic 1
Zniževanje stroškov kot posledica informatizacije logističnih procesov 1
Merjenje trajnostnega turističnega razvoja 1
Strategija razvoja občine Semič 1
Podjetniški vidik neposrednega odzivnega trženja prek televizije 1
Uvedba in uporaba energijskih davkov na območju Evropske unije 1
Model za ocenjevanje kakovosti spletnih strani 1
Internacionalizacija malih in srednjih podjetij na trge Evropske unije s primerom strategije internacionalizacije podjetja Unichem d.o.o. 1
Analiza nakupnega odločanja porabnikov na primeru izdelka "po naročilu narejena montažna hiša" 1
Razvojna vloga države v povezavi z javnofinančnimi odhodki 1
Ekonomska vloga in moč nacionalne države v globalnem gospodarstvu 1
Analiza učinka biča pri periodičnih sistemih uravnavanja zalog z uporabo metodologije prenosne funkcije 1
Vpliv interneta na trženje v slovenskih turističnih agencijah 1
Problemi merjenja in spremljanja uspešnosti poslovanja v sodobnih podjetjih s primerom JGZ Pohorje Mirna 1
Regulacija medomrežnega povezovanja na prehudu ! v liberaliziran trg telekomunikacij 1
Pristopi k uvajanju benchmarkinga v podjetja v Sloveniji 1
Obvladovanje stroškov v podjetju Telekom Slovenije 1
Poskus oblikovanja sistema operativnega kontrolinga v podjetju Eta Cerkno 1
Strategija vstopa na trg Poljske, Češke in Madžarske s programsko opremo za banke 1
Logistični operater v funkciji razvoja oprtnega transporta v Evropski uniji 1
Celovita ocena podjetja Jata 1
Uvajanje pogojev za zagotavljanje delovanja poslovnega informacijskega sistema 1
Konceptualizacija storitvene znamke 1
Komuniciranje Univerze v Ljubljani z javnostmi 1
Uvajanje vavčerskega sistema svetovanja na območju občine Horjul 1
Zavarovanje prevozniške odgovornosti iz pogodbe o prevozu stvari po cesti 1
Degustacije in predstavitve izdelkov na prodajnih mestih kot metoda pospeševanja prodaje 1
Vloga lastniškega kapitala pri financiranju rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji 1
Oblikovanje modela vrednotenja uspešnosti projektov v medorganizacijskem trženju 1
Vedenjski modeli vrednotenja kapitala blagovne znamke s primerom kvantifikacije 1
Analiza konkurenčnosti tržnih storitvenih dejavnosti v Sloveniji v primerjavi z EU 1
Prenova poslovnega procesa s študijo primera Slovenije 1
Model trženja zavarovalnih storitev na podlagi odnosov s strankami v Zavarovalnici Triglav 1
Priprava projekta informatizacije javnih naročil 1
Vloga organizacijske kulture v procesih združevanja in prevzemov podjetij 1
Razvijanje podjetnih lastnosti ljudi v izobraževalnem sistemu 1
Okoljevarstveno trženje 1
Analiza stanja in možnosti izboljšanja poslovanja slovenske žagarske industrije 1
Analiza uspešnosti organiziranja za projektni management v podjetju Hermes Softlab 1
Regionalna razvojna koalicija v idrijsko-cerkljanski regiji s poudarkom na odnosu med občinama, velikimi podjetji ter malimi in srednjimi podjetji 1
Pomen poslovnih grozdov za pridobivanje konkurenčnih prednosti regije oziroma nacionalnih gospodarstev 1
Uporaba poslovne inteligence v telekomunikacijskih podjetjih 1
Organizacijski vidik vzpostavitve razvoja EIONET informacijskega omrežja v Sloveniji 1
Obvladovanje sprememb na področju "pravosodja in notranjih zadev - organizirankriminal" v pridružitvenem procesu Slovenije k Evropski uniji 1
Zunanje migracije Slovenije in Slovenci v izseljenstvu 1
Analiza poslovanja odvisnih družb Iskre Avtoelektrike in smernice prihodnjega razvoja 1
Izračun "prave" višine škodnih rezervacij: realnost ali zgolj želja 1
Politika Evropske unije do podjetniškega sektorja s poudarkom na financiranju malih in srednje velikih podjetij 1
Analiza uporabnosti spletnih uporabniških vmesnikov v elektronskem bančništvu in predlogi za njihovo nadgradnjo 1
Strategija razvoja informacijskega sistema v proizvodnem podjetju 1
Celovita ocena skladnosti računalniških sistemov v podjetju z vidika inšpekcije ameriške Agencije za prehrano in zdravila 1
Celovito upravljanje odnosov s strankami v Telekomu Slovenije 1
Vpliv pogojev dela na bolezensko odsotnost v malih podjetjih 1
Veriga dobička na primeru bančnih storitev 1
Računovodski vidik razvoja novega izdelka v podjetju z dejavnostjo proizvodnje avtomobilskih delov 1
Intranet portal kot orodje interne komunikacije v organizaciji 1
Tržna naravnanost in uspešnost malih podjetij v Sloveniji 1
Preoblikovanje Intereurope v globalnega logističnega operaterja 1
Transformacija Luke Koper v sodobni logistični center 1
Uporaba prilagojene Hojeve metode za ocenjevanje spletnih strani nacionalnih turističnih organizacij 1
Razvoj teorije odnosov med prodajalci in kupci na medorganizacijskem trgu 1
Upravljanje kreditnega portfelja v poslovni banki 1
Tveganje v projektih s primerom slovenskih podjetij 1
Uporaba celovitega obvladovanja kakovosti v slovenskih podjetjih 1
Varnost in tehnološka zaščita informacijskega sistema v banki 1
Problematika gradnje spletnih portalov na primeru Ljubljanske borze 1
Analiziranje poslovanja podjetja v pogojih elektronskega poslovanja 1
Sistem kazalnikov za presojanje uspešnosti poslovanja v podjetju Telekom Slovenije 1
Inovativnost v slovenski avtomobilski industriji 1
Položaj zavarovalnic pri povezovanju z drugimi finančnimi ustanovami 1
Management športa in podjetništvo kot izziv vrhunskega športnika v Sloveniji 1
Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v okviru sistema strateškega managementa slovenske turistične organizacije 1
Vpliv davčne zakonodaje na oblikovanje prenosnih cen 1
Internacionalizacija podjetja kot odločitveni dejavnik pri ustanovitvi hitro rastočih podjetij 1
Korporacijsko upravljanje delniških družb v različnih pravnih sistemih 1
Ugotavljanje zadovoljstva gostov s storitvami turistične agencije 1
Vrednotenje bančnih strank 1
Kreditno tveganje in zavarovanje posojil pri zavarovalnici 1
Kreditiranje prebivalstva v Sloveniji 1
Vzajemni vplivi vodenja in kulture podjetja 1
Razvoj proračunskega sistema v Republiki Sloveniji 1
Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti v podjetju TIM Laško 1
Kakovost storitev in zadovoljstvo porabnikov na področju kulture 1
Model e-posredovanja geodetskih podatkov ter načrt implementacije modela v Geodetski upravi Republike Slovenije 1
Odločitveni model za izbiro sistema orodij za upravljanje s konfiguracijo izdelkov 1
Strateško planiranje kot dejavnik uspeha družinskega podjetja 1
Posebnosti računovodskega sistema javnega sektorja 1
Določitev vizije in strategije podjetja EMO-ETT 1
Pripravljenost slovenskega malega gospodarstva na črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov 1
Računovodski in trženjski vidiki poslovnega skrbništva 1
Prenova računovodskega sistema v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1
Izboljšanje standardne simpleks metode z algoritmom za zoženje tabele simpleksov in metodo Potisni in povleci 1
Konvergenca med EU in državami kandidatkami za vstop v EU 1
Analiza slovenskega trga vrednostnih papirjev 1
Planiranje proizvodnje ob podpori poslovno-informacijskega sistema Baan v podjetju Iskra ISD d.d. 1
Svetovni trg bombaža 1
Avtomatizacija dela z metapodatki na primeru Statističnega urada Republike Slovenije 1
Trženje države kot lokacije za tuje neposredne investicije in aplikacija na slovenske razmere 1
Očitno in zastrto v javnem 1
Vpliv temeljnih tal na potresno obtežbo in odziv konstrukcije 1
Cenitev projektov razvoja programske opreme 1
Kvantitativna analiza kazalnikov bonitete podjetij 1
Strateški načrt izgradnje spletne UDK knjižnice 1
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskem kmetijstvu v luči mednarodne pravne ureditve 1
Vloga socialnega dela v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja v skupnosti 1
Karierna sidra in vrednote mladih perspektivnih kadrov v banki 1
Ugled in uglednostni kapital v farmacevtski industriji v Sloveniji 1
Vodenje kot temeljni proces menedžmenta v sodobni vojaški organizaciji 1
Vloga sindikata v državni upravi 1
Kariera otroka z učnimi težavami 1
Inšpekcijski nadzor na upravnem področju kmetijstva 1
Kakovost življenja žensk pred in po razpadu partnerskega odnosa 1
Uporaba načel vladanja podjetjem v Sloveniji 1
Davčna kultura v Sloveniji 1
Analiza možnosti za samofinanciranje zasebnih neprofitno-volonterskih organizacij na področju socialnega varstva v Sloveniji 1
Interni trg delovne sile in fleksibilnost 1
Informacijske tehnologije in novi izzivi marketinga 1
Aktiviranje oblikovalskih potencialov z menedžmentom oblikovanja 1
Brezposelnost na podeželju in politike za njeno razreševanje 1
Izgrajevanje pripadnosti potrošnikov 1
Umiranje kot družbeni pojav 1
Internacionalizacija dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah in vloga Slovenije v tem procesu 1
Pomen vodenja v državni upravi 1
Normativna ureditev prepovedi diskriminacije glede na spol v povezavi z upravljanjem človeških virov 1
Konkurenčne prednosti Slovenije in menedžerske strategije za prodor na tuje trge 1
Politike promocije manjšinskih jezikov 1
Kognitivno-institucionalna analiza kriznega upravljanja in vodenja 1
Doseganje poslovne odličnosti skozi interni marketing 1
Vloga protokola v zunanji politiki držav 1
Vpliv družbenih sprememb na število poškodb pri delu 1
Planinske podobe slovenstva in kulturni pomen Triglava 1
Kulturna podoba medijskih osebnosti v Sloveniji 1
Sofizem liberalizma 1
Položaj žensk v ameriški administraciji v zadnjih dveh desetlejih 1
Propaganda v nagovorih ameriškega predsednika Georga W. Busha v času od 11. septembra 2001 do 1. maja 2003 1
"Ljubljena" tržna znamka 1
Zdravi sorojenci v družini, ki ima otroka z motnjo v duševnem razvoju 1
Razvidnost virov informacij v televizijskih novinarskih besedilih 1
Usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja 1
Ustvarjalnost v menedžmentu 1
Sočutje temelj etike v zahodni kulturi 1
Upravljanje vzdržnega prostorskega razvoja v Sloveniji 1
Regionalizacija ukrepov aktivne politike zaposlovanja-primer Pomurja 1
Selekcija in načrtovanje razvojne poti v podjetju Arcont d.d. 1
Socialna varnost in uvajanje prostovoljnih oblik dodatnega pokojninskega zdravstvenega zavarovanja 1
Mladostniške nosečnosti v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih 1
Analiza retoričnih prvin slovenskega narodnoprebudniškega govorništva 19. stoletja 1
Uporaba teorije markovskih verig za izpeljavo kvantitativnega modela za oceno zanesljivosti in razpoložljivosti avtorizacijskega podsistema bančnih avtomatov in plačilnih terminalov 1
Predlog sprememb v verigi vrednosti v upravni enoti 1
Individualizacija socialno varstvenih storitev in njen vpliv na kakovost življenja uporabnikov 1
Proučevanje organizacijske klime v podjetju Pritisk 1
Značilnosti procesa združevanja in prevzemov v pivovarski industriji v EU in Sloveniji 1
Strukturna politika EU in usposobljenost lokalnih skupnosti za koriščenje sredstev strukturnih skladov 1
Uspehi in težave slovenskih malih podjetij 1
Revizija informacijske tehnologije za pridobitev akreditacije ARSKTRP 1
Vpliv prodajnega okolja na vedenje porabnikov 1
Vpeljava sistema za informacijsko podporo uporabnikom z uporabo standardnih priporočil 1
Vpliv sektorske realokacije delovne sile na naravo gospodarske rasti Slovenije 1
Ocenjevanje investicijskih programov malih podjetij in samostojnih podjetnikov 1
Revidiranje kapitalskega tveganja v banki s strani bančnega nadzornika 1
Tvegani kapital kot dejavnik hitre rasti malih podjetij - primeri podjetij sklada Horizonte 1
Prednosti in slabosti sodelovanja javnega in zasebnega kapitala pri investicijah v javno infrastrukturo 1
Sinergijski učinki pri povezovanju zadrug v Koroško kmetijsko gozdarsko zadrugo 1
Oblikovanje in vloga referenčne obrestne mere na slovenskem in evropskem denarnem trgu 1
Manager in vodja - katera vloga prevladuje v slovenskih podjetjih? 1
Informacijska podpora naložbeni dejavnosti Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 1
Razvoj franšizinga pisarniškega materiala v Sloveniji in tujih trgih 1
Analiza ribištva v Evropski uniji v luči globalnih trendov 1
Uporaba "benchmarkinga" v globalni korporaciji za odločitev o investiciji za zagotavljanje trajnostnega ekološkega razvoja 1
Zasnova informacijskega sistema za upravljanje z razvojnimi podatki in dokumentacijo izdelkov 1
Razvoj in uvajanje informacijskega sistema za spremljanje proizvodnje 1
Informacijski sistem za javna naročila 1
Oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih 1
Simulacijski model trga z električno energijo v Sloveniji 1
Ekološko trženje na področju avtomobilske industrije 1
Generacijski računi za Slovenijo 1
Razvoj informacijskega sistema slovenske standardizacije 1
Zaščita finančnih interesov Evropske unije in soudeležba Slovenije 1
Vidik prenove poslovanja na področju omrežja nacionalnega operaterja telekomunikacij 1
Informacijska podpora pripravi slovenske različice pravnih aktov Evropskih skupnosti 1
Odločanje tujih investitorjev pri vlaganjih v Sloveniji 1
Konsolidacija bančnega sektorja v Evropski uniji preko združitev in prevzemov 1
Analiza primernosti uvedbe elektronske nabave za podjetje TCG Unitech LTH-ol 1
Revidiranje kreditnega tveganja bank v Sloveniji 1
Analiza zadovoljstva razstavljavcev na Ljubljanskem pohištvenem sejmu 1
Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost novih izdelkov v slovenski kemijski industriji 1
Analiza mednarodne konkurenčnosti kreditnih institucij s pomočjo strukturnih statistik podjetij 1
Usposabljanje uporabnikov za samostojno uporabo poslovne inteligence v Telekomu Slovenije 1
Zasnova sistema za ravnanje odnosov s strankami na primeru Gospodarske zbornice Slovenije 1
Zunanje izvajanje informatike 1
Oblikovanje strateških zavezništev slovenskih podjetij v informacijski in komunikacijski panogi 1
Projektna tveganja izvajalca pri investicijskem projektu "Modernizacija prometnih telekomunikacijskih naprav Slovenskih železnic" 1
Organizacija razvojno raziskovalnih dejavnosti 1
Način vodenja v podjetjih - primerjava vodenja v proizvodnji in razvoju 1
Analiza vlaganja slovenskih vlagateljev na tuje borze vrednostnih papirjev 1
Značilnosti metode določanja ciljnih stroškov in možnosti njene uporabe pri razvoju kozmetičnega izdelka 1
Razvojna strategija podjetja Intec TIV 1
Vpliv uporabe radiofrekvenčne identifikacije na spremembo poslovanja trgovskega podjetja 1
Izračun efektivnih davčnih stopenj na kapital, delo in potrošnjo 1
Strateški vidiki spojitve podjetij Jata Reja in Emona Krmila 1
Strukturni dejavniki določanja ravnotežnega realnega deviznega tečaja tranzicijskih držav na poti v ERM2 1
Strategija mednarodnega trženja programske rešitve za elektronsko bančništvo na trgih sveta zalivskih držav (Gulf Council Countries) 1
Strategija mednarodnega trženja izbranih nemških proizvajalcev osebnih avtomobilov in vključevanje slovenskih dobaviteljev sestavnih delov 1
Preoblikovanje blagovne znamke kot pomemben element strategije podjetja 1
Vpliv ravnanja z učitelji na kakovost njihovega dela na srednjih ekonomskih šolah 1
Optimalna struktura naložb pokojninskega sklada 1
Identifikacija potreb po usposabljanju zaposlenih v Sloveniji z vidika ponudnika programov usposabljanj 1
Poslovno modeliranje kot podpora odločanja in oblikovanje celovitih trženjskih rešitev v podjetju Iskratel s primerom 1
Notranje revidiranje računovodstva pri trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče podjetje 1
Računovodstvo prihodkovnih mest odgovornosti v trgovski dejavnosti 1
Posebnosti revidiranja javnih zavodov s področja zdravstva 1
Uvajanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v bolnišnicah 1
Prikaz dobička pravnih oseb s poslovnega in davčnega vidika v Sloveniji in Italiji 1
Računalniško podprt večparameterski odločitveni model za ugotavljanje problemov izdelkov v razvojni fazi 1
Internacionalizacija proizvodnega podjetja 1
Analiza organizacije poslovnega sistema Dinos 1
Organizacija univerzitetnega športa v Republiki Sloveniji 1
Model ravnanja s kadri na projektih 1
Vzpostavitev notranjega nadzora javnih financ v Sloveniji na podlagi zahtev Evropske unije in izkušenj držav članic 1
Management v tranzicijskih državah 1
Učinkovitost poučevanja poslovnega angleškega jezika s poslovnimi primeri 1
Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih kot kazalnik vrednotenja kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih 1
Informatizacija upravljanja kakovosti v podjetju Krka 1
Obvladovanje kreditnega tveganja izvoznih poslov z optimalno izbiro zavarovanja 1
Prenova informacijskega sistema na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca 1
Tržno komuniciranje na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji 1
Vloga managerjev v športu in prihodnost managementa v športu na svetovnem trgu 1
Projektni management na področju razvoja informacijskih sistemov 1
Smotrnost uporabe tehnologije prepoznavanja obrazcev v dokumentnih sistemih 1
Ravnanje s ključnimi kupci v bankah in zavarovalnicah 1
Stres pri delu zdravnikov 1
Obvladovanje stroškov s podporo integriranega informacijskega sistema SAP R/3 - primer Tobačne Ljubljana 1
Strateška analiza podjetja Droga Portorož 1
Analiza proizvodne funkcije z vidika proizvodne strategije na primeru konkretnega podjetja 1
Vpliv izvora blaga na vrednotenje izbranih blagovnih skupin in nakupne odločitve slovenskih porabnikov 1
Vpliv davčnih olajšav na investicijsko dejavnost slovenskih podjetij 1
Sistem spremljanja in vrednotenja učinkov strukturne politike v Sloveniji in Evropski uniji 1
Analiza privlačnosti panoge izgradnja čistilnih naprav za odpadne vode v Sloveniji 1
Uravnoteženi sistem kazalnikov 1
Strateški motivi prevzema Elektronabave 1
Strategije rasti družbe za upravljanje Ilirika DZU 1
Analiza vedenja tujih turistov ob nakupovanju spominkov v Sloveniji 1
Politika dividend v Sloveniji 1
Oblikovanje integriranega trženjskokomunikacijskega programa vodilne blagovne znamke podjetja Unichem d.o.o. 1
Primerjava odprtega in zaprtega programja za poslovne informacijske sisteme 1
Različni vidiki financiranja drugega tira na progi Koper-Divača 1
Moralni hazard v primerih reševalnih akcij mednarodnega denarnega sklada po letu 1994 1
Vrednotenje naložb 1
Vsebinska in organizacijska utemeljitev kontrolinga v podjetju 1
Sistem računovodskih poročil za poslovno odločanje na primeru podjetja Danfoss Compressors 1
Aktuarsko računanje agregatnih odškodnin in optimalnih parametrov pozavarovanja 1
Razvoj informacijskega sistema za ravnanje s človeškimi viri 1
Model razvoja elektronskega poslovanja v bolnišničnem sektorju javnega zdravstva Republike Slovenije 1
Posebnosti poslovanja malih podjetij na tujih trgih 1
Izločevanje aktivnosti v malem storitvenem podjetju 1
Prenova poslovanja z namenom povečanja stopnje avtomatizacije podjetja 1
Razvoj programske rešitve za elektronski števec električne energije s pomočjo jezika za modeliranje UML 1
Vključevanje žensk na trg delovne sile 1
Razvoj prodajnega modela za trženje pravnih informacij na internetu 1
Oblikovanje lokalnih podjetniških grozdov v Sloveniji 1
Poslovni modeli v omrežjih enakovrednih vrstnikov 1
Podatkovno skladišče in tehnologija za sprotno analizo podatkov na primeru likvidnostne lestvice NLB 1
Globalizacija in trg nepremičnin v Sloveniji 1
Odziv državljanov Republike Slovenije na elektronske storitve javne uprave 1
Integracija informacijskega sistema policije v Evropske informacijske sisteme 1
Posebnosti strategij trženja storitev s primerom podjetja Bartog 1
Uporabnost spletnih uporabniških vmesnikov na primeru Terminološkega slovarja informatike 1
Prenova in informatizacija poslovanja proizvodnega podjetja 1
Notranje revidiranje življenjskega zavarovanja 1
Vloga drugega stebra v sistemu pokojninskega zavarovanja 1
Vpliv nabavne funkcije na zniževanje stroškov s primerom podjetja Gorenje 1
Analiza primera rasti in internacionalizacije srednje velikega podjetja na trgu Ruske federacije 1
Izboljšanje planiranja in kontrole proizvodnega procesa Tovarne pohištva Krasoprema 1
Analiza replikacije na primeru spletnega portala NLB 1
Naložbena politika Pozavarovalnice Triglav Re 1
Teoretična in praktična izhodišča špekulacij z delnicami 1
Zagotavljanje kakovosti podatkov v sistemih poslovne inteligence 1
Sistemi poslovnega obveščanja v okoljih z neustrezno informacijsko kulturo in infrastrukturo 1
Analiza rasti podjetja Mladinska knjiga Trgovina z vidika Churchill-Lewisovega modela rasti 1
Zavarovalna in pozavarovalna dejavnost v Sloveniji pred in po vstopu v Evropsko unijo 1
Modeli plačevanja izvajalcem bolnišnične dejavnosti v Sloveniji in izbranih državah 1
Nagrade in motivacija zaposlenih 1
Izgradnja informacijskega sistema za potrebe gibanja Modra zastava v Sloveniji 1
Upravljanje prometne signalizacije z uporabo mehke logike 1
Sodobno presojanje bonitete bančnih komitentov s pomočjo ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje 1
Konkurenčnost držav na ozemlju nekdanje Jugoslavije 1
Učeča se organizacija in ravnanje z znanjem v organizaciji 1
Alternativni načini reševanja delovnih sporov 1
Pomen zaupanja v trženjskih odnosih med naročniki in raziskovalci ter uporaba rezultatov trženjskih raziskav v slovenskih podjetjih 1
Oblikovanje strateške nabave v podjetju Iskra Mehanizmi 1
Teoretični vidiki managerskih odkupov podjetij 1
Strategija rasti podjetja Elektro Primorska z geografsko diverzifikacijo prodaje električne energije na italijanskem trgu 1
Večparametrski model ugotavljanja uspešnosti e-storitev na primeru e-dohodnine 1
Prilagajanje Slovenije evropski strategiji zaposlovanja 1
Odgovornost prodajalca za nepravilno izpopolnitev pogodbenih obveznosti pri mednarodni prodaji blaga 1
Strateško ravnanje s človeškimi viri v razmerah zmanjševanja velikosti organizacije 1
Uporaba koncepta množično prilagojenega izdelka pri proizvajalcu obutve 1
Analiza izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih podjetij v tujini 1
Ustvarjanje vrednosti in ekonomska dodana vrednost 1
Predlog vzpostavitve in razvoja intraneta v podjetju SAOP računalništvo 1
Analiza uvajanja in učinkov metode 20 ključev na poslovanje izbranih slovenskih podjetij 1
Neizravnano stanje terjatev in obveznosti bank v tujem denarju doma in v tujini 1
Združevanje in prevzemi v bančnem sektorju 1
Projekt izgradnje informacijskega sistema na vojaškem področju 1
Razkritja tveganj v letnih poročilih slovenskih bank 1
Ekonomika privatnega sovlaganja gradnje avtocest v Republiki Sloveniji - državni vidik 1
Politika pospeševanja podjetništva v malih in srednjih podjetjih s poudarkom na podpornih storitvah 1
Analiza romunskega trga zdravil s stališča Krkinih proizvodov 1
Raziskava upoštevanja načela neodvisnosti zunanjega revizorja v Sloveniji 1
Razumevanje in merjenje kakovosti storitev na področju izobraževanja odraslih 1
Strateško prestrukturiranje Telekoma Slovenije 1
Devizni tečaj, valutno tveganje in banke 1
Zvestoba in zadovoljstvo kupca ob uporabi Kolinskih blagovnih znamk 1
Razvoj seizmološkega informacijskega sistema 1
Analitično upravljanje odnosov s strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev 1
Sistemi ravnanja z odpadno embalažo v državah EU 1
Računalniško podprt laboratorij pri pouku biologije v programu gimnazije 1
Eksistenca - lastnost ali kvantifikator? 1
Načrtovanje cestne povezave na osnovi ranljivosti okolja 1
Kvaliteta storitev javnega prevoza na primeru mestnega prometa v Ljubljani 1
Srednješolsko izobraževanje v informacijski dobi 1
Model uvajanja okoljskih vsebin v vzgojno izobraževalni proces 1
Kompetenčni profili v državni upravi 1
Model dokumentacije in ocene dela centra za podporo uporabnikom 1
Nadzorna funkcija ravnatelja kot sestavni del vodenja za kakovost 1
Ravnateljice skozi paradigmo moči in spolne zavesti 1
Med geopolitično re-orientacijo in mednarodno integracijo 1
Teoretske osnove oblikovanja gozdnega habitatnega parka Brdo pri Kranju 1
Analiza obravnavanja sestojev kot inventurnih in načrtovalnih enot v gozdarskem načrtovanju 1
Ohranjanje narave in lastništvo gozda na primeru Posavja 1
Varstveno delovni center: med strokovnim izzivom in vsakdanjikom 1
Humanitarne intervencije po drugi svetovni vojni 1
Politična ideologija v učbenikih zgodovine v socializmu in postsocializmu 1
Ulično nasilje otrok in mladoletnikov 1
Primerjalna analiza sodobnih marketinških spletov in spletov v 18. in 19. stoletju 1
Islam in moderni zahod 1
Treningi socialnih veščin kot metoda dela z mladimi 1
Komunikacijska določenost percepcije nasilja v družbi 1
Možnosti za razvoj zasavske regije 1
Posredovanje kot sredstvo mirnega reševanja sporov med državami 1
Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo na področju varstva okolja kot mehanizem pritiska na institucionalno organizacijo in reorganizacijo države 1
Evalvacija izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 1
Slovenski in ameriški kontekst političnega organiziranja starejših 1
Vloga in pomen veleposlanice Clare Boothe Luce pri reševanju tržaškega vprašanja 1
Odzivnost organizacije na spremembe poslovnega okolja 1
Organizacijski dejavniki stresa v profesiji socialnega dela 1
Učinkovitost gradbenih inšpektorjev pri preprečevanju nelegalnih in neskladnih gradenj 1
K rezultatom usmerjen proračun kot sredstvo za večjo učinkovitost in uspešnost vladnih programov 1
Analiza procesa pomoči pri iskanju zaposlitve ter oblikovanje modela pomoči brezposelni osebi 1
Veljavnost Herzbergove dvofaktorske teorije na primeru pripadnikov uniformirane policije Republike Slovenije 1
Doseganje poslovnega preobrata 1
Vpliv učiteljevega samospoštovanja na njegovo komuniciranje z učencem in na učenčevo samopodobo 1
Zagotavljanje samostojnosti in povezanosti starostnikov v bivalnem okolju 1
Asimilacijska politika do ameriških indijancev in šolstvo v ZDA 1
Medijska reprezentacija smrti 1
Vpliv interneta na volitve 1
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok kot predmet javnih politik 1
Normativni in individualni dejavniki obsebnosti mobilnega telefona 1
Oblikovanje optimalne uporabniške izkušnje na korporativnih spletnih mestih 1
Medkulturno komuniciranje kot sestavni del poslovnega izobraževanja 1
Kadrovska fluktuacija v kriminalistični policiji 1
Vpliv poslovnega okolja na izgradnjo in modernizacijo petega oziroma desetega železniškega koridorja ter njun vpliv na razvoj regij 1
Dejavniki učinkovitosti nadzornih svetov 1
Vpliv emocionalnih oglasov na oblikovanje ali spreminjanje potrošnikovega stališča do blagovne znamke - primerjalna raziskava 1
Politike tehnološkega razvoja avtomobilske industrije 1
Vodenje pedagoškega procesa za dvig glasbene kulture na gimnaziji 1
Možnosti za interno merjenje vrednosti kapitala tržnih znamk v podjetjih 1
Značilnosti svetovalnega odnosa med učiteljem in učencem v slovenski šolski kulturi 1
Vpliv razvoja novih izdelkov na uspeh podjetja 1
Kompetenčni profili slovenskih strokovnjakov za upravljanje človeških virov 1
Interno komuniciranje v času prevzemov 1
Vpliv skupinskega dela na kakovost izvajanja rejništva 1
Organizacija in financiranje zdravstvene dejavnosti v Sloveniji 1
Ravnanje s človeškimi viri in identifikacija zaposlenih z delovno organizacijo 1
Možnosti in ovire vključevanja alternativnih metod zdravljenja v sistem zdravstvenega varstva 1
Timsko delo in ugotavljanje skupinskih struktur po sociometrični metodi v proizvodnjem podjetju 1
Komuniciranje med šolo in starši kot element kakovosti v vzgoji in izobraževanju 1
Grozdenje in konkurenčnost dobaviteljev avtomobilske industrije v Sloveniji 1
Upravljanje obvezniških vzajemnih skladov 1
Dejavniki motivacije in pripadnosti zaposlenih na področju informacijskih tehnologij v Sloveniji 1
Organizacija geodetske dejavnosti v projektantskem podjetju 1
Zvestoba do blagovne znamke v hotelirstvu 1
Prenova in informatizacija procesa planiranja kosovne proizvodnje z integracijo razvrščevalnika 1
Dejavniki in merjenje uporabe znanja 1
Slogi komuniciranja podjetnikov 1
Hotelski franšizing v Sloveniji 1
Poskus izdelave uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti v neprofitni ustanovi 1
Informacijska podpora trženju storitev s poudarkom na trženju telekomunikacijskih storitev 1
Računovodski načini povečevanja dobička 1
Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih 1
Mednarodno-pravni vidiki diplomacije pri gospodarskem razvoju Slovenije 1
Nominalna in realna konvergenca v Evropski uniji 25 držav članic 1
Analiza izvedbe projekta in organizacije "Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije" na Institutu Jožef Stefan 1
Dejavniki motivacije v multinacionalnih podjetjih s področja informacijskih tehnologij 1
Analiza usklajenosti sistemov za upravljanje podatkovnih baz s tehnologijami elektronskega poslovanja 1
Medletno izračunavanje škodnih rezervacij 1
Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 1
Izbira tehnologije za prenos Ethernet signalov preko omrežja Telekoma Slovenije 1
Vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko 1
Uvajanje standardiziranega pristopa za upravljanje z operativnimi tveganji v bankah 1
Integracija in konsolidacija infrastrukture za kliring in poravnavo vrednostnih papirjev v Evropski uniji 1
Vrednost podjetja X kot dejavnik prehoda v odprto delniško družbo 1
Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja v Sloveniji 1
Uporaba ciljnih stroškov pri gradnji objektov za trg 1
Oskrba z neprofitnimi stanovanji v Evropi in Sloveniji 1
Razvoj informacijskega sistema za potrebe produkcije Radia Slovenija 1
Prva javna izdaja delnic slovenskih malih in srednje velikih podjetij 1
Učinkovite strategije medpodjetniškega povezovanja 1
Financiranje vseživljenjskega učenja 1
Ravnanje podjetja v krizi s primerom konkretnega podjetja 1
Premija za tveganje na nemškem trgu kapitala - empirični izračun 1
Izboljšanje ravni storitve nujne medicinske pomoči z uporabo simulacije čakalnih vrst 1
Uvedba sistema kakovosti v državni upravi s primerom uveljavitve kakovosti v upravnem organu 1
Analiza gibanja računovodskih kazalnikov podjetij v stečajnem postopku 1
Mednarodne investicije in reševanje sporov iz mednarodnih investicij 1
Evolucija geopolitičnih interesov ZDA od njihovega nastanka do začetka hladne vojne 1
Ustreznost tehnologije OLAP za merjenje uspešnosti poslovanja po konceptu uravnoteženega sistema kazalcev 1
Vpeljava standarda kakovosti ISO 9001:2000 v podjetje Kovinar Jesenice in ocena učinkov pridobitve standarda 1
Model vrednotenja izobraževalnih centrov 1
Testiranje informacijskega sistema v različnih razvojnih fazah 1
Sistem nagrajevanja zaposlenih v povezavi s poslovno uspešnostjo podjetja X 1
Analiza invencijsko-inovacijskega managementa v slovenskih podjetjih 1
Bilance sektorja država v Sloveniji v letu 2003 1
Globalni izzivi trženja na trgu digitalnih skladb 1
Trajnostni razvoj v okoljski politiki Evropske unije 1
Korporacijska strategija, upravljanje s portfeljem in strateška usklajenost v sestavljenem podjetju 1
Strateško načrtovanje trženja v malih podjetjih 1
Trženje in vrednosti premoženja slovenskih podjetij 1
Pomen zadovoljstva s storitvami po prodaji pri nameri o ponovnem nakupu avtomobila istega proizvajalca 1
Orijentacija prema potrošačima u hrvatskim poduzećima 1
Uporabnost spletnega anketiranja v trženjskem raziskovanju 1
Sistem za posredovanje spletnih oglasov na lokalnem trgu 1
Povezovanje gospodarstva in znanosti pri nastajanju, prenosu in uporabi znanja 1
Notranje podjetništvo in projektni management v slovenskih gradbenih podjetjih 1
Vpliv trženjskega komuniciranja na povpraševanje po (žganih) alkoholnih pijačah 1
Evalvacija novejših tehnologij za razširitev zmogljivejših optičnih omrežij 1
Vzroki in posledice prehoda manjših tekstilnih trgovskih družb v večje sisteme 1
"Primerjava učinkovitosti dveh izobraževalnih metod pri vodenju delavnic z različnimi skupinami udeležencev" 1
Uvajanje računovodstva aktivnosti s pomočjo informacijskega sistema Baan v podjetju Kovina 1
Sociološki vidiki vodenja in obvladovanja gospodarske družbe v krizi 1
Računovodsko predračunavanje s simulacijskim modelom za odločanje o načrtih Slovenske vojske 1
Nadgradnja informacijskega sistema za vodenje in spremljanje uresničevanja strategije skupine HSE z uravnoteženim sistemom kazalnikov 1
Prenova elektronskega bančništva v delavski hranilnici 1
Uporaba tehnik ustvarjalnega mišljenja v slovenskih podjetjih 1
Paradoksi in zmote skozi razvoj teorije o odločanju v razmerah tveganja in v razmerah negotovosti 1
Metodika notranjega revidiranja nabave v proizvodnem podjetju 1
Odnos potrošnikov do nakupa modnih oblačilnih znamk 1
Pomen in vloga nabavne politike pri uresničevanju poslovnih ciljev trgovskega podjetja 1
Celovita kakovost profitnih in neprofitnih izobraževalnih ustanov 1
Primerjalna analiza civilnih letalskih oblasti Slovenije in nekaterih držav Evropske unije 1
Vpliv direktorjevega ugleda na ugled podjetja in njegovo finančno uspešnost na primeru podjetij v Sloveniji 1
Koncept relevantnega trga v politiki konkurence 1
Zgodba blagovne znamke in njen vpliv na oblikovanje identitet posameznikov 1
Diferenciranje proizvodov v fazi zrelosti v trženju med organizacijami z razvojem spremljajočih storitev 1
Analiza vedenja mladostnikov in protikadilska tržno-komunikacijska sporočila 1
Strateška vloga nabave s konkretno analizo nabavne funkcije v podjetju LEK 1
Model celovitega razvoja voditeljstva in učeče se organizacije 1
Sodelovanje in konkurenca v podjetniških mrežah 1
Merjenje organizacijske klime kot podlaga za izboljšanje uspešnosti poslovanja podjetja 1
Pomen subjektivnih in objektivnih dejavnikov v poslovnem odločanju 1
Analiza uspešnosti dejavnikov nabavne funkcije s primerom zimske divizije skupine Elan 1
Uvajanje dokumentnega sistema v velikem podjetju 1
Analiza uporabnosti odsekoma zveznega markovskega procesa s tremi stanji v prostoru in času pri vrednotenju zavarovalniških produktov 1
Tržne neučinkovitosti in reguliranje trgov zdravstvenih storitev 1
Struktura finančnih naložb slovenskih zavarovalnic 1
Prenova in modernizacija procesov odločanja v slovenski državni upravi z uvajanjem podjetniških načel. 1
Celostna analiza slovenskega zavarovalništva 1
Rodnost in samomorilnost v Sloveniji od leta 1971 do 2001 1
Socialno življenje na Pohorju v 19. in 20. stoletju 1
Povrnitev zaupanja ključnih deležnikov podjetja kot predpogoj preobrata v poslovanju ameriških in slovenskih podjetij 1
Pomen in naloge ekonomsko-poslovne diplomacije kot sestavnega dela zunanje politike držav 1
Okoljska etična misel in politična akcija 1
Dejavniki zaznave tveganja v biotehnologiji in genskem inženiringu 1
Diskurz o izbrisanih v slovenskem parlamentu 1
Vzpostavitev in ohranjanje dolgoročnih odnosov med oglaševalsko agencijo in naročniki 1
Druga modernizacija mladine in hierarhija med spoloma 1
Osip v poklicnem in strokovnem izobraževanju-primer Živilske šole Maribor 1
Vključevanje kritične diskurzivne analize v model vzgoje za medije 1
Izvajanje javnega naročanja v javnih energetskih podjetjih 1
Upravna ureditev prijave in delovanja verskih skupnosti 1
Vpliv korporativne blagovne znamke na blagovno znamko izdelka 1
Uvajanje projektnega načina dela in projektne pisarne 1
Varstvo potrošnikov: nekoč, danes, jutri 1
Analiza konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji in primerjava z Evropsko unijo 1
Uvajanje samoocenjevanja notranjih kontrol v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1
Klasifikacija in vrednotenje zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj v skladu z novimi mednarodnimi standardi in njihov vpliv na računovodenje v slovenskih zavarovalnicah 1
Naložbena življenjska zavarovanja 1
Vpliv zakonskih omejitev na strukturo naložb pokojninskih skladov 1
Makroekonomska stabilizacija v tranzicijskih državah 1
Elektrogospodarstvo in trg elektronskih komunikacij v Sloveniji 1
Izgradnja informacijskega sistema za potrebe kontrolinga poslovne skupine 1
Prenova procesov upravljanja odnosov s strankami 1
Načrtovanje razvoja informacijskega sistema za kadrovsko evidenco v slovenskem okolju 1
Analiza delovanja mehanizma deviznih tečajev ERM2 1
Mesto in vloga vzajemnih skladov med finančnimi posredniki 1
Slovensko zavarovalništvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo 1
Razvijanje strategije priključitve podjetja Saargummi k podjetju Savatech 1
Raziskava dinamike kratkoročnih makroekonomskih modelov z upoštevanjem časovnih zadržkov 1
Komunikacijske spretnosti sodobnega managerja 1
Vloga delničarjev pri korporacijskem upravljanju in prodaji slovenskih podjetij 1
Primerjalna presoja poslovanja družb Casino Portorož in HIT Nova Gorica 1
Varovanje informacij skladno s standardom BS 7799 1
Analiza privlačnosti nevrološke panoge zdravil v srednji in vzhodni Evropi 1
Bančno zavarovalništvo v svetu in pri nas ter primer vstopa slovenske banke na zavarovalniški trg 1
Elektronsko poslovanje javne uprave (eUprava) in storitev eDohodnina 1
Kontroling v gradbenem podjetju 1
Nadzor zavarovalnic in njegova prihodnost 1
Uporaba izvedenih finančnih instrumentov za zavarovanje valutnega tveganja v slovenskih depozitnih finančnih institucijah 1
Sistem za podporo odločanju v procesu vrednotenja naravnih vrednot 1
Management poslovnih procesov 1
Modeliranje bonitetne lestvice plačilne discipline slovenskih podjetij 1
Upravljanje odnosov s strateškimi kupci Slovenskega orodjarskega grozda (SOG) z uporabo interneta 1
Managerski informacijski sistem Zeus kot del celovite informacijske rešitve za srednje velika podjetja 1
Raziskovalna metoda in oblikovanje Mintzbergovega modela strateškega managementa 1
Ekološki vidiki investicij v sodobnem gospodarstvu 1
Analiza vpliva plač na aktivnost managerjev v nekaterih zasavskih podjetjih 1
Sodobna vloga prodajnih predstavnikov pri odnosih s kupci 1
Razvijanje strategije rasti podjetja IMP PUMPS 1
Merjenje tržnih tveganj v bankah 1
Uvedba celovite programske rešitve (ERP) koncerna BSH v hčerinsko podjetje 1
Evropski skladi kot vzvod prehoda v informacijsko družbo 1
Izkustvene skupnosti kot vir konkurenčnih prednosti podjetja 1
Oblikovanje poslovodnega računovodstva v podjetju Ljubljanske mlekarne 1
Upravljanje s tveganji v družbah za upravljanje in vzajemnih skladih 1
Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in gospodarskega sodelovanja 1
Obdavčitev dela, kapitala in potrošnje v Sloveniji 1
Partnersko povezovanje blagovnih znamk (co-branding) kot trženjska strategija mednarodnega podjetja 1
Značilnosti kitajskega pogajalskega sloga 1
Trženjski model visokotehnološkega podjetja 1
Informacijska podpora javnim razpisom 1
Primerjava temeljnih pristopov pri razvoju informacijskih rešitev elektronskega poslovanja 1
Neposestna zastava premičnin 1
Uporabnost simulacijskega modeliranja pri projektih prenove poslovanja 1
Računovodsko proučevanje bonitete podjetja v povezavi s kreditnim tveganjem bank 1
Metoda razvoja funkcij kakovosti - razvoj izdelka v lesni industriji 1
Strateška analiza podjetja Intereuropa 1
Ekonomska upravičenost optimizacije faze nabavne logistike v oskrbovalni verigi podjetja Citroën Slovenija 1
Konkurenčnost Slovenije kot turistične destinacije 1
Analiza uvajanja projektnega vodenja v Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija 1
Aktivnost slovenskih portfeljskih vlagateljev na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 1
Posebnosti trženja v farmacevtski industriji 1
Elektronske storitve v javni upravi 1
Dinamični model izračunavanja cestnine 1
Finančni konglomerati s poudarkom na bančnem zavarovalništvu 1
Analiza vodenja projektov v razvojnem procesu Iskre Transmission 1
Varnost elektronskega poslovanja v slovenskem bančništvu 1
Financiranje stanovanjske gradnje z vidika nacionalne stanovanjske varčevalne sheme in evropske izkušnje s pogodbenim varčevanjem 1
Strateški načrt združene Intereurope in Luke Koper 1
Načini poročanja o intelektualnem kapitalu podjetja 1
Merjenje uspešnosti poslovanja po konceptu EVA v podjetju poslovni sistem Cimos TAM Avtomobilska industrija 1
Vpliv vstopa Slovenije v EU in evro območje na računovodska pravila in poročanje Banke Slovenije 1
Ocena prevzema podjetja Aventis s strani Sanofi-Sythelaba 1
Problemi koordinacije makroekonomskih politik v Evropski uniji 1
Razširjanje znanja o preprečevanju poškodb 1
Javnofinančni denarni tokovi v Evropski uniji in likvidnost državnega proračuna 1
Vključitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v enotni zakladniški sistem 1
Analiza stanja informacijskih sistemov za podporo projektnemu managementu 1
Procesni pristop prenove in informatizacije poslovanja na primeru skupine TPV 1
Finančni posredniki v Združenih državah Amerike, v Evropski uniji in v Sloveniji 1
Pomembnost pri revidiranju letnih poročil slovenskih gospodarskih družb 1
Prednosti, slabosti in učinki celovite programske rešitve za podjetje 1
Geografski informacijski sistemi v poslovnem okolju 1
Izdelava izhodišč za oblikovanje celovite strategije podjetja Fructal živilska industrija 1
Motivacija delavcev znanja na podlagi motivacijskih teorij, usmerjenih na potrebe 1
Uporaba metod rudarjenja podatkov za analizo nepremičninskih transakcij v Republiki Sloveniji in izgradnjo modela za tržno vrednotenje nepremičnin 1
Ravnanje projekta uskladitve slovenske zakonodaje z evropsko direktivo - primer pravilnika o rekreacijskih plovilih 1
Povpraševanje po hrani v Sloveniji 1
Ugotavljanje učinkovitosti entomopatogenih ogorčič (Rhabditida) za zatiranje nadzemskih škodljivcev vrtnin 1
Možnosti sledenja certificiranega lesa v Sloveniji 1
Gozdnogospodarski vidiki izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti zasebnih gozdov 1
Analiza stanja koruptivnosti finančnega poslovanja slovenskih mikro podjetnikov 1
Primerjalna analiza kritičnih dejavnikov uspeha uvajanja celovitih informacijskih rešitev z vidika faz in z vidika metod uvajanja 1
Urejanje konflikta pravic in interesov delodajalcev, delojemalcev in potrošnikov v zvezi z nedeljskim obratovalnim časom trgovin 1
Etika v športu in komercialnost v Sloveniji 1
Oblike dela in aktivnosti na socialnem in emocionalnem področju za nadarjene učence v osnovnih šolah 1
Avtomatizacija testiranja kot ključ agilnosti razvoja programske opreme 1
Ravnanje s kadri in vodenje projektov objektnega razvoja informacijskih sistemov 1
Meta model priprave e-dokumentov 1
Povezava med motiviranjem zaposlenih in kakovostjo storitev v bankah 1
Ugotavljanje bonitete rastočega podjetja 1
Sodobni pogledi na problem internalizacije negativnih zunanjih učinkov 1
Tveganja pri gotovinskem poslovanju v bankah 1
Portali in njihovo uvajanje v organizacijah na primeru upravljanja znanja 1
Ključni dejavniki zadovoljstva zavarovancev pri prodaji zavarovalnih storitev 1
Informacijska podpora pri oblikovanju prenosnih cen davčnega zavezanca 1
Kritična presoja izkazovanja odloženih davkov v Veliki Britaniji in možnosti v Sloveniji 1
Ocenjevanje vrednosti poslovnih bank z uporabo metode diskontiranega denarnega toka 1
Trženjski vidiki snovanja temeljnih zmožnosti za povečanje dodane vrednosti v bazični aluminijski industriji 1
Orodja za presojo strateških finančnih odločitev v bolnišnicah 1
Izzivi slovenskih bank po vstopu v evroobmočje 1
Prenova in celovit model organiziranosti podjetja 1
Analiza konkurenčnosti slovenske živilskopredelovalne industrije ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo 1
Vloga poslovnega ciklusa pri izvajanju denarne politike 1
Izzivi trgovanja z električno energijo v Evropski uniji in Sloveniji 1
Modeli oskrbe kot instrumenta strategije inoviranja podjetja v procesni industriji 1
Uporabnost severnoirskega modela za internacionalizacijo malih in srednjih podjetij v Sloveniji 1
Davčni vidik oblikovanja bančnih rezervacij v povezavi z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) 1
Posebnosti razvojnega planiranja koncerna 1
Vloga revizorja pri preprečevanju pranja denarja 1
Organiziranost in pomen projektnega managementa v podjetju z multiprojektnim poslovanjem 1
Obrestne opcije in vrednotenje z Blackovim modelom 1
Upravljanje tržnih tveganj in kapitala v nefinančnem podjetju 1
Presoja možnosti izkazovanja odloženih davkov glede na davčna določila in računovodske standarde 1
Celovit model managementskih vidikov obvladovanja kakovosti v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1
Združevanje denarnih sredstev kot bančni produkt pri upravljanju z denarnimi sredstvi mednarodnega podjetja 1
Komparativna analiza davčnih izgub v Sloveniji in izbranih evropskih državah 1
Mehki managementski kriteriji notranje konkurenčnosti poslovanja podjetja 1
Ugotavljanje kriterijev za segmentiranje uporabnikov storitev v zdravstvu ! 1
Posebnosti motivacije v javni upravi na primeru carinskega urada 1
Dejavniki oblikovanja prenosnih cen med povezanimi družbami 1
Analiza neposrednih investicij slovenskih podjetij 1
Presoja ustreznosti investicijskih odločitev v elektroenergetski dejavnosti v Sloveniji s prenosom izkušenj iz tujine 1
Načrtovanje in uvajanje informacijske podpore za upravljanje odnosov s strankami v bankah 1
Informacijski sistemi za podporo organizacijskega učenja 1
Možnosti bank za pridobivanje tujih finančnih virov s poudarkom na nekaterih instrumentih evrofinančnega trga 1
Izpolnjevanje kriterijev za vstop Slovenije v evro območje in vpliv na podjetniške naložbe 1
Vpliv zalog na logistične stroške 1
Sinteza dejavnikov izvozne usmerjenosti podjetij 1
Analiza pravnega položaja managerjev javnih zdravstvenih zavodov 1
Vodenje šol in supervizija 1
Ravnateljeva vloga pri spremljavi pouka učiteljev v funkciji izboljšanja vzgojno-izobraževalnega dela šole 1
Profesionalni razvoj šolskega urednika 1
Vloga in pomen marketinga pri trženju bančnih storitev slovenskih bank na tujih trgih in tujih bank na slovenskem trgu 1
Slovenija na stičišču prometnih koridorjev 1
Struktura in položaj Slovencev na Hrvaškem 1
Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine 1
Sistem vrednotenja, ohranjanja in varstva izjemnih dreves v Sloveniji 1
Stanje in perspektive krajinskih parkov v Sloveniji 1
Nacionalni in regionalni inovacijski sistem in konkurenčnost držav na primeru Slovenije in Irske 1
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v socialnem varstvu 1
Podpora Evropskega sklada za regionalni razvoj podjetništvu! v Sloveniji 1
Kadrovanje in selekcija menedžerja izseljenca pri slovenskih investitorjih v tujini 1
Dolgoročna varnost in stabilnost prvega in drugega pokojninskega stebra v Sloveniji 1
Orožje za množično uničevanje v Iranu, Iraku in Severni Koreji 1
Evalvacija programa "Socialnopedagoška pomoč družini" Centra za socialno delo Murska Sobota 1
Modernizacija sodobnih upravnih sistemov 1
Pridobivanje in selekcija kadra za služenje v pogodbeni rezervi slovenske vojske 1
Potrošnja in vedenje potrošnikov na primeru nakupovalnih centrov 1
Pomanjkanje vodnih virov kot varnostni izziv enaindvajsetega stoletja 1
Vzpostavitev sistema kakovosti v servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije 1
Prijateljske skupine zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev 1
Vpliv komunikacije in organizacijske kulture na upravljanje znanja in sprememb v organizaciji 1
Tvegane zaposlitve kot vidik fleksibilizacije trga delovne sile in nove oblike revščine 1
Pripravljenost javne uprave na delovanje ob nesreči 1
Pomen nefinančnih kazalnikov uspešnosti v bančnih storitvah 1
Vloga vodstva pri spodbujanju inovativnosti kadrov kot ključnega dejavnika konkurenčnosti 1
Politični položaj hispanske skupnosti v Združenih državah Amerike 1
Vpliv globalizacije na odnose med zahodnim in islamskim svetom 1
Politika in glasba 1
Vpliv vodenja in organizacijske klime na poklicno izgorelost 1
Neprofitno volonterske organizacije kot izvajalke skrbi v skupnosti na področju duševnega zdravja 1
Kolektivna pogajanja in plačna politika v Evropi 1
Evropski raziskovalni prostor in sodobne smernice gospodarskega prostora 1
Model kadrovskega informacijskega sistema Oddelka za mirovne misije v Slovenski policiji 1
Vpliv lastnikov kapitala na uredniško politiko 1
Kakovost poslovanja upravnih enot s strankami 1
Estetizacija prostorov in praks potrošnje 1
Vpetost gospodarstvenikov v izvajanje gospodarske diplomacije s strani državnih vlad 1
Konflikt v izbranih konceptih in praksah sodobnega državljanstva 1
Zaščita kultur domorodnih ljudstev in pravica do samoodločbe 1
Neformalno izobraževanje in vrednotenje znanja 1
Politične stranke in njihove medijske strategije 1
Plačni sistem v javnem sektorju in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence 1
Modernizacija javnega sektorja z uvajanjem načel sodobnega managementa 1
Oblikovanje mednarodnega sistema za nadzor koncentracij podjetij 1
Odnos javnih uslužbencev do etičnih vprašanj 1
Vpliv socialnega kapitala raziskovalne skupine na uspešnost mladih raziskovalcev 1
Poravnava vojnih krivic civilnim žrtvam vojnega nasilja 2. svetovne vojne v Sloveniji 1
Predpristopna pomoč Phare kot priprava na črpanje sredstev strukturnih skladov v Sloveniji 1
Celotna vrednost korporativne znamke in njen vpliv na finančno uspešnost podjetij v Sloveniji 1
Dezintegracijski elementi v političnih sistemih Socialistične federativne republike Jugoslavije in Evropske unije 1
Značilnosti trženja v dinamičnih podjetjih v poznih tranzicijskih razmerah - primer Slovenije 1
Značilnosti lastniške konsolidacije v panogi tiskanih medijev 1
Geografsko podatkovno rudarjenje na podlagi poštne številke ali občine 1
Analiza uporabe planov osebnega razvoja v multinacionalki SHV Gas 1
Vrednotenje korporacijskih blagovnih znamk na primeru slovenskih podjetij 1
Javna-zasebna partnerstva in njihov vpliv na javne finance 1
Metode razvoja visoko razpoložljivih informacijskih sistemov 1
Vloga države in gospodarska uspešnost 1
Strateška zavezništva kot poslovni odziv na globalizacijo 1
Dejavniki oblikovanja podjetniških namenov študentov 1
Analiza in prenova nabavnega procesa v podjetju Premogovnik Velenje 1
Učinkovitost trgov kapitala jugovzhodnih in vzhodnih evropskih držav 1
Priložnosti na trgu vzajemnih skladov v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope 1
Interno komuniciranje v podjetju Cordia 1
Predlog nove organiziranosti proizvodne dejavnosti v diviziji avtomobilskih sedežnih prevlek skupine Prevent 1
Nudenje aplikacijskih storitev in možnosti njihove umestitve v portfelj podjetja SiOL 1
Ponovno pozicioniranje Plive na slovenskem tržišču 1
Pomen in vpliv standarda kakovosti BC-9001 na poslovanje in organizacijo RTV Slovenija 1
Analiza impulzivnega nakupnega vedenja porabnikov na bencinskih servisih 1
Možnosti razvoja bančnih storitev za prebivalstvo v vzhodni in jugovzhodni Evropi 1
Razvoj investicijskega bančništva v izbranih državah JVE in SND 1
Razvoj vmesnika za povezavo spletnega bančništva z zalednim informacijskim sistemom banke 1
Analiza kakovosti turistične ponudbe na igralniški destinaciji Nova Gorica in možnosti razvoja destinacije 1
Določitev optimalne količinske strukture evrogotovine ob vstopu Slovenije v EMU 1
Prenova direktorskega informacijskega sistema s primerom "Iskraemeco" 1
Preverjanje šibke in srednje močne učinkovitosti na slovenskem trgu kapitala 1
Standby akreditiv kot oblika bančne garancije 1
Operativna tveganja v Novi Ljubljanski banki, povezana s prevzemom evra 1
Oblikovanje procesne organizacije s primerom SID - Prve kreditne zavarovalnice 1
Vlaganja v cestno infrastrukturo Ministrstva za promet, prometna politika in smotrnost porabe proračunskih sredstev 1
Porabnik na trgu sonaravno pridelane hrane 1
Vloga informatike pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja v slovenskih podjetjih 1
Operativni kontroling za obvladovanje stroškov proizvodnje 1
Vstop Slovenije v Evropsko unijo in prevzem evra 1
Oblikovanje poslovne strategije podjetja na podlagi MODELA FUTURE-O (r) 1
Preučevanje organizacijske klime v Kmetijsko gozdarski zadrugi 1
E-izobraževanje kot metoda učenja 1
Analiza ekonomskih učinkov spremembe načina ravnanja z odpadki s simulacijo 1
Analiza stroškov kakovosti v izbranem podjetju 1
Informacijski sistem za spremljanje uravnoteženih kazalnikov 1
Upravljanje poslovnih procesov izpolnitve naročila v telekomunikacijskem podjetju 1
Izbira informacijske rešitve za management odnosov s strankami 1
Pomen kontrolinga pri spremljanju projektov v gradbenem podjetju IMP Montaža Koper 1
Upravljanje gospodarskih družb s poudarkom na pomenu komuniciranja z različnimi javnostmi 1
Vrednotenja finančnih institucij s poudarkom na posebnostih vrednotenja poslovnih bank 1
Ključni dejavniki uspeha neposredne tuje investicije na primeru delniške družbe Kovinoplastika Lož 1
Ciljno vodenje kot orodje obvladovanja kompleksnosti poslovanja 1
Večparametrski odločitveni model za ugotavljanje sposobnosti organizacije za uvajanje virtualnih timov 1
Povezava notranjega revidiranja in sistema za obvladovanje tveganj v trgovskem podjetju 1
Primerjalnopravna ureditev (komercialnega) revidiranja računovodskih izkazov gospodarskih družb v zakonodajah Republike Slovenije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike 1
Vpliv notranjega podjetništva na trženje nepremičnin v slovenskih nepremičninskih agencijah 1
Smiselnost prevzema družbe Pivka Perutninarstvo s strani družbe Jata Emona 1
Filmska in televizijska produkcija in njeno financiranje 1
Analiza uporabe skupnega ocenjevalnega modela za organizacije v javnem sektorju - model odličnosti CAF 1
Opredelitev predloga implementacije podatkovno-informacijskega skladišča v Banki Slovenije 1
Merjenje dolgoročne marketinške uspešnosti 1
Primerjalna analiza oblikovanja trgovinskih blagovnih znamk v slovenskih trgovskih podjetjih 1
Uporaba intranetov in ekstranetov v manjših podjetjih 1
Vpliv države na prepoznavnost Slovenije 1
Poslovni angeli kot vir financiranja malega podjetja v Sloveniji in v svetu 1
Analiza dobičkonosnosti kupcev v Kovinoplastiki Lož d.d. - PC Okovje 1
Uspešnost oglaševanja v medijih na prostem 1
Analiza prodajnega sortimenta kot dejavnika obvladovanja nabavnih virov v podjetju Dom 1
Uporaba metod perturbacije v modelu gospodarske rasti 1
Oblikovanje likvidnostnega tveganja v banki 1
Oblikovanje neračunovodskih informacij za ugotavljanje dolgoročne uspešnosti podjetja X 1
Management odnosov z odjemalci na medorganizacijskem trgu - primer podjetja TKK 1
Trženje s pomočjo spletnih iskalnikov 1
Prenova informacijskega sistema kartice zdravstvenega zavarovanja 1
Avtomatizacija procesov poslovanja z vrednostnimi papirji 1
Metrika informacijske družbe kot orodje za oblikovanje in spremljanje razvojnih politik informacijske družbe 1
Razumevanje evolucije kitajskega gospodarskega modela kot temelja za uspešno poslovanje in sodelovanje 1
Stališča strokovnjakov do neposrednega odzivnega trženja prek televizije 1
Nakupne navade otrok in dejavniki njihovega nakupnega vedenja 1
Analiza primernosti uporabe okolja Visual Basic for Applications kot orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev 1
Ocenjevanje atraktivnosti tujih neživljenjskih zavarovalnih trgov 1
Pozavarovanje naravnih katastrof 1
Uporabnost modelov za upravljanje z zalogami v trgovski organizaciji Merkur Naklo 1
Analiza uvedbe enotne davčne stopnje v Sloveniji na področju obdavčitve z dohodnino 1
Prenova poslovnih procesov na področju večstranskega pobota v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 1
Analiza slovenskega projekta 20 ključev s poudarkom na podpornih ključih 1
Motiviranje zaposlenih v farmacevtskem podjetju za učenje prodajnih veščin 1
Uporaba strojnega učenja pri analizi vrednostnih papirjev 1
Oblikovanje računovodskih informacij s pomočjo informacijskega sistema SAS za potrebe odločanja v mednarodnem podjetju 1
Privatno bančništvo v Sloveniji 1
Razvoj družbenega poročanja 1
Zasnova informacijskega sistema spremljanja tenderske dokumentacije za javne razpise evropske agencije za rekonstrukcijo 1
Priprave na uvedbo evra v bankah in hranilnicah 1
Učinkovitost izvajanja politike Evropskega socialnega sklada v Sloveniji 1
Endogenost teorije optimalnega valutnega območja in Kenenov kriterij diverzifikacije 1
Modeliranje podatkovne arhitekture za potrebe odkrivanja prevar v zavarovalnih primerih zdravstvenih zavarovanj 1
Mednarodni denarni sklad in njegova vloga v razreševanju mednarodnih finančnih kriz 1
Vedenjske finance in finančno upravljanje malih in srednjih podjetij 1
Pomen in vloga obveznih zavarovanj v Sloveniji 1
Portfeljski management in metode investicijskega odločanja 1
Posebnosti pri reviziji zavarovalnic 1
Strategija razvoja Splošne bolnišnice Trbovlje 1
Evidence po vertikali v slovenskem izobraževalnem prostoru 1
Vpliv managementa poslovnih procesov na poslovanje organizacije 1
Izdelava sistema input-output tabel v okviru nacionalnih računov v Sloveniji 1
Značilnosti ruskega pogajalskega sloga 1
Model ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih v občinski upravi 1
K rezultatom usmerjeno načrtovanje javne porabe v razvitih državah 1
Notranje revidiranje občin 1
Določanje bonitete banki 1
Merjenje in presojanje uspešnosti poslovanja podjetja Solkanska industrija apna 1
Oblikovanje poslovne strategije prenosa eletrične energije v podjetju Elektro-Slovenija 1
Analiza kazalcev prehoda Evropske unije v informacijsko družbo 1
Analiza Sarbanes-Oxleyevega zakona ter njegov vpliv na notranje kontroliranje 1
Programi "Security Assistance" v okviru obrambnega sodelovanja z vlado ZDA na področju opremljanja s poudarkom na programih "Foreign Military Sales" in "Foreign Military Financing" 1
Problematika in oblikovanje strategije prenove poslovanja malega podjetja 1
Vpliv tujih neposrednih investicij na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva ter prednosti Indije kot države gostiteljice 1
Večkriterijski odločitveni model za izbiro celovite programske rešitve 1
Migracijski tokovi v Evropski uniji 1
Zasnova spletnih strani za potrebe srednjih šol 1
Investiranje v tuje dolžniške vrednostne papirje kot del naložbene politike pokojninskih družb v Sloveniji 1
Učinkovitost strukturnih instrumentov za regionalni razvoj Slovenije 1
Takojšnje sporočanje (Instant Messaging) in njegov vpliv na poslovanje organizacije 1
Primerjava organizacijskih kultur podjetij v fazi združevanja 1
Prenova poslovnih procesov in informatizacija malega podjetja 1
Integracija, regulacija in nadzor finančnega sistema 1
Primerjalnopravni vidiki varstva avtorske pravice in sorodnih pravic v Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji ter Bosni in Hercegovini 1
Notranje revidiranje izvedenih finančnih instrumentov v bankah 1
Zunajbilančne aktivnosti na primeru slovenskih bank 1
Uvedba informacijskega sistema za upravljanje odnosov s strankami v podjetju Avtotehna 1
Analiza projektnega dela perspektivnih kadrov v podjetju Termoelektrarna Trbovlje 1
Racionalizacija pomorskega kontejnerskega (TEU) transporta 1
Anketa o porabi gospodinjstev in vzorci trošenja gospodinjstev v Sloveniji in Evropski uniji 1
Računovodsko obravnavanje finančnih naložb in zahtevanih razkritij po slovenskih in mednarodnih računovodskih standardih 1
Razvoj teorije o kapitalski strukturi podjetja 1
Možnosti notranjega in korporacijskega podjetništva v elektrodistribucijskem podjetju 1
Vrednote ustanovitvene in nasledstvene generacije v družinskem podjetju 1
Prenova prodajnega procesa v podjetju Telekom Slovenije 1
Maastrichtski konvergenčni kriteriji in Slovenija 1
Poslovno poročilo zavarovalnice 1
Vloga in razvoj mednarodnih rating agencij Moody's, Standard & Poor's in Fitch 1
Staranje prebivalstva ter skrb za ostarele 1
Merjenje uspešnosti poslovanja zdravstvenega doma s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov 1
Ocenjevanje nestanovitnosti slovenskega delniškega trga s pomočjo ARCH modelov 1
Razvoj odprtega sistema za mobilno plačevanje 1
Družbeno odgovorno poročanje bank 1
Način izvedbe revidiranja državnega proračuna 1
Računovodski vidik obvladovanja tveganj s pomočjo finančnih inštrumentov 1
Ekonometrična analiza in napovedovanje turističnega povpraševanja, usmerjenega v Slovenijo 1
Tveganje pri projektih javnega naročanja na Ministrstvu za obrambo 1
Vpliv vrednotenja naložb pokojninskih skladov na donosnost premoženja v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji 1
Varovanje podatkov in zasebnosti na internetu 1
Sistem ravnanja projektov v podjetju 1
Ekonomska analiza projekta uvedbe enotne programske opreme za samopostrežne bančne avtomate 1
Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti poslovanja 1
Upniki v insolvenčnih postopkih z mednarodnim elementom 1
Varstvo pravic manjšinskih delničarjev v primerih koncentracije lastništva v podjetju 1
Informatizacija procesov upravljanja odnosov s strankami 1
Ravnanje z digitalno podpisanimi dokumenti od nastanka do arhiva v pogojih poslovanja, ki jih določa ZEPEP 1
Poslovodenje mednarodnega trženja v izbranih slovenskih živilskopredelovalnih podjetjih kot dejavnik ofenzivnega poslovanja 1
Slovenski podjetniki in njihove zmožnosti 1
Modeliranje in avtomatizacija poslovnih procesov v podjetju 1
Izzivi podjetništva v Bosni in Hercegovini 1
Kriptografija in varnost slovenskih e-trgovin 1
Elektronsko trženjsko komuniciranje s poudarkom na spletnih dnevnikih in RSS (really simple syndication) 1
Celovita ocena podjetja Gozdno gospodarstvo Bled 1
Prenova nabavnega procesa s pomočjo informacijskega sistema SAP R/3 v podjetju Telekom Slovenije 1
BOT oblika projektnega financiranja investicij za proizvodnjo električne energije ter vloga države pri tem 1
Razvoj prototipnega informacijskega sistema za podporo odločanju na zasebnem gozdnem posestvu 1
Ključni dejavniki uspešnosti uvajanja sprememb v podjetje v slovenskih razmerah 1
Sistemi ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo 1
Poprevzemna oziroma pozdružitvena integracija kot kritičen moment uspešnosti prevzemov in združitev 1
Analiza vlog moža in žene v procesu nakupnega odločanja 1
Razvoj ruskega bančnega sistema in poslovne priložnosti Slovenije 1
Predlog nove organizacije v centru za nadzor in upravljanje 1
Kako izvesti celovito prenovo procesa 1
Analiza povezave med učinkovitostjo državne uprave in podjetniškim razvojem 1
Financiranje inovacij v malih in srednjih podjetjih 1
Kontroling polne lastne cene izdelka 1
Page