KAS Dipl (diplome)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: KAS Dipl (diplome)
Total number of items: 63729
Total frequency: 64470
Page
text.title document frequency
Programska rešitev za nadgradnjo večnivojskega sistema 28
Interaktivna spletna karta kabelske kanalizacije 19
Manager in vodenje podjetja 19
Stres na delovnem mestu 14
Implementacija virtualnega agenta z odprto-kodno rešitvijo Verbot engine 11
Elektronsko bančništvo 9
Obvladovanje konfliktov v organizaciji 8
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja 6
Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X 6
Vrednotenje intelektualnega premoženja izbranega podjetja 5
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu 5
Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji 5
Optimizacija spletnih strani 5
Ocene in stališča zaposlenih na centrih za socialno delo do sodelovanja s policisti - študija primera 5
Etika v javni upravi 5
Sestava in analiza letnega poročila podjetja 5
Etika v oglaševanju 5
Pravna sredstva v upravnem postopku 5
Obvladovanje krize v poslovanju podjetja 5
Analiza poslovanja izbranega podjetja 5
Komunikacijski protokol za spletno distribucijo hotelskih namestitev 4
Zasvojenost z internetom 4
Spletna aplikacija za zajem in hrambo posnetkov slovenskega govora 4
Interno komuniciranje 4
Osebni stečaj 4
Slovensko časopisje v času in prostoru 4
Odnosi z internimi javnostmi 4
Elektronsko borzništvo 4
Kriteriji presojanja učinkovitosti in uspešnosti managementa 4
Krizni management 4
Učeča se organizacija 4
Socialno podjetništvo 4
E-zavarovalništvo 4
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju 4
Pokojninska reforma v Sloveniji 4
Zaposlovanje invalidov 4
Univerzalni temeljni dohodek 4
Družbena odgovornost podjetij 4
Prenova postopka 4
Nasilje v družini 4
Pravična trgovina 4
Razvoj in uvajanje novega izdelka na trg 4
Management konfliktov v podjetju 4
Korupcija v zdravstvu 4
Ženske na vodilnih položajih 4
Krizno komuniciranje 4
Vzajemni skladi v Sloveniji 3
Slovenija in EMU 3
Promocijsko novinarstvo 3
Managerski odkupi v Sloveniji 3
Mobbing 3
Motivacija za delo 3
Direktor in kadrovska funkcija 3
Analiza področja in predstavitev rešitve za SMS portal 3
Evropski parlament 3
Ocene in stališča županov in svetnikov do dela policije - študija primera 3
Trženje na podlagi odnosov 3
Organizacijska kultura 3
Navidezno nakupovanje 3
Uporaba ogrodja OpenLaszlo za izgradnjo uporabniško bogatih spletnih aplikacij 3
Davčne oaze 3
Managementski vidiki prevzemov podjetij 3
Spolna zloraba otrok 3
Organizacijska klima 3
Motiviranje zaposlenih 3
Izgorelost na delovnem mestu 3
Uvajanje novega javnega managementa v svetu in pri nas 3
Mobing na delovnem mestu 3
Ocenjevanje športne vzgoje 3
Evropska delniška družba 3
E-izobraževanje 3
Motivacija za ustvarjalno delo 3
Davčna izvršba 3
Javno dobro 3
Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike 3
Organizacijska klima v podjetju X 3
Ravnanje z ljudmi pri delu 3
Varnost elektronskega poslovanja 3
Blagovne znamke v modni industriji 3
Prenova poslovnega procesa v izbranem podjetju 3
Mobing v javni upravi 3
Družbena odgovornost podjetja 3
Organizacijska klima v podjetju 3
Predsedniške volitve 2012 3
Sponzorstvo v športu 3
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X 3
Analiza poslovanja javnega zavoda 3
Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja 3
Spanje in počitek otrok v vrtcu 3
Varčevanje v vzajemnih skladih 3
Problemi sterilizacije pritokov tujega kapitala 2
Analiza motivacije zaposlenih v podjetju "X" 2
Prenehanja podjetij v Sloveniji 2
Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb v Sloveniji 2
Slovenski trg kapitala 2
Elektronsko poslovanje javne uprave 2
Javne agencije 2
Odnosi z lokalno skupnostjo 2
Azijska finančna kriza 2
Izbira režima deviznega tečaja v procesu približevanja EU 2
Oglaševanje na internetu 2
Mednarodni finančni učinki ohlajanja gospodarstva ZDA 2
Neposredne tuje investicije v Sloveniji 2
Letno poročilo gospodarske družbe 2
Analiza poslovanja gospodarske družbe 2
Tolarski blagajniški zapisi Banke Slovenije 2
Konkurenčnost slovenskega gospodarstva 2
Koalicijsko povezovanje v Sloveniji 2
Finančne naložbe v življenjska zavarovanja 2
Motivacija odraslih za izobraževanje 2
Motivacija zaposlenih za nadaljnje izobraževanje 2
Financiranje športa v Republiki Sloveniji 2
Obvladovanje finančnega tveganja 2
Trženje logističnih storitev 2
Financiranje občin v Sloveniji 2
Stanovanjsko financiranje v tranzicijskih državah 2
Krizno upravljanje in vodenje 2
Krizno upravljanje in krizno komuniciranje 2
Osebne finance 2
Izdelava operativnega plana za poslovno-stanovanjski objekt in njegova spremljava 2
Mobilno bančništvo 2
Pogajanja o trgovini s kmetijskimi proizvodi v WTO 2
Financiranje občin 2
Intelektualni kapital 2
Analiza strukture virov financiranja v podjetju "X" 2
Naložbena politika zavarovalnic 2
Basel II in obvladovanje operativnih tveganj v bankah 2
Marketinško komuniciranje v Slovenskem narodnem gledališču Maribor 2
Računovodstvo opredmetenih osnovnih sredstev 2
Odnosi s finančnimi javnostmi 2
Medijska reprezentacija ptičje gripe 2
Merjenje intelektualnega kapitala 2
Poročanje o prometnih nesrečah 2
Ideološka struktura Ustave Republike Slovenije 2
Konflikti v podjetjih 2
Računovodski in davčni vidik poslovanja javnih podjetij 2
Varnost elektronskega bančništva 2
Zavarovanje in financiranje izvoznih poslov 2
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 2
Vpliv kulture na marketinško komuniciranje 2
Management v policiji 2
Mobbing - psihično nasilje na delovnem mestu 2
Motivacija in nagrajevanje zaposlenih 2
Analiza letnega poročila gospodarske družbe 2
Prevzemi podjetij v Sloveniji 2
Politika dividend 2
Vpliv interneta na trženje v glasbeni industriji 2
Kreativnost v oglaševanju 2
Odnosi z javnostmi v državnih organih 2
Finančna avtonomija slovenskih občin 2
Ženske v managementu 2
Naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav 2
Vodenje in management podjetja 2
Pokojninski sistem v Sloveniji 2
Osebna prodaja v trgovini na drobno 2
Elektronsko poslovanje in globalizacija 2
Elektronsko bančništvo Banke Celje 2
Vpliv organizacijske klime na uspešnost podjetja 2
Razvoj turizma v občini Rače-Fram 2
Tehnologije spletnega oglaševanja 2
Težave pri iskanju ustrezne zaposlitve 2
Prenova proizvodnega procesa 2
Pomen zdravstvenovzgojnega dela s svojci pacientov z epilepsijo 2
Stresnost študija na Fakulteti za varnostne vede 2
Management športnega društva 2
Mešanje različnih substratov v fermentorje za večji izplen metana 2
Poslovni portali znanja in njihova podpora managementu znanja 2
Poslovno komuniciranje 2
Analiza trga nepremičnin v središču Ljubljane 2
Evropski socialni sklad 2
Javnopolitična omrežja in državne strukture 2
Usklajevanje delovnega in zasebnega življenja 2
Utaja davka na dodano vrednost 2
Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije 2
Očetovski dopust 2
Prometna varnost voznikov enoslednih motornih vozil 2
Posamični upravni akti 2
Javna naročila 2
Revščina in socialna izključenost 2
Kultura uživanja vina v Sloveniji 2
Socialni marketing 2
Vzgoja za (evropsko) demokracijo 2
Elektronsko računovodstvo 2
Mednarodno bančništvo 2
Kreditiranje prebivalstva v poslovnih bankah 2
Premagovanje stresa v organizacijah 2
Življenjska zavarovanja v Sloveniji 2
Analiza nabavnega procesa v podjetju Nafta Strojna d.o.o. 2
Prikrito oglaševanje 2
Vodenje v sodobnih organizacijah 2
Avtomatizacija čistilne naprave 2
Načrtovanje medijev 2
Udeležba delavcev pri dobičku 2
Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih 2
Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov 2
Managementski vidiki zaposlovanja 2
Reševanje konfliktov na delovnem mestu 2
Vpliv interneta na pridobivanje kadrov 2
Policijsko zaslišanje - teorija in praksa 2
Vpliv izobraževanja na kariero posameznika 2
Marketinška strategija podjetja 2
Preizkušanje organskih gnojil dovoljenih v ekološki pridelavi rdeče pese (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.) 2
Vseživljenjsko učenje 2
Kotirajoči indeksni skladi 2
Vpliv globalizacije na poslovanje podjetij 2
Študentsko delo v Sloveniji 2
Razvoj davčnega svetovanja v Sloveniji 2
Poslovna darila 2
Hipotekarne obveznice 2
Organizacija športnih prireditev 2
Finančna participacija zaposlenih 2
Davčni postopek 2
Količina in kakovost plodov nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.) 2
Spravljanje žensk in otrok v suženjstvo 2
Etični kodeks javnih uslužbencev 2
Pravno politično reševanje ekoloških težav v Sloveniji 2
Dokazna sredstva v upravnem postopku 2
Politični sistem Slovenije in Portugalske - primerjava 2
Vloga kriznega managementa 2
Spolna diskriminacija na trgu dela 2
"Kuda idu Slovenci nedeljom" 2
Državljanska nepokorščina 2
Participacija in upravljanje človeških virov 2
Humor v oglaševanju 2
Motivacija na delovnem mestu 2
Likovno vrednotenje vrtca - Vrtec Tezno 2
Razvoj kadrov v podjetju X 2
Organizacijska struktura podjetja X 2
Služnost v javno korist 2
Občutljivost kriterijev gibljivosti robotov v okolici singularnih točk 2
Investiranje v nepremičnine 2
Spletne dražbe 2
VPLIV NAGRAJEVANJA NA USPEŠNOST POGAJANJ 2
Krizni management in reševanje krize v podjetju 2
Vpliv kulture na mednarodna pogajanja 2
Raziskava trga za potrebe uvajanja novega izdelka 2
Varnostna politika na področju informatike 2
Primerjalna analiza ERP rešitev SAP in Microsoft Dynamics NAV 2
Kreditna politika 2
Upravljanje raznolikosti zaposlenih 2
Krovni skladi 2
Pogajanja med različnimi kulturami 2
Optimizacija razvrščanja nalogov v proizvodnji po naročilu 2
Ocene in stališča županov in svetnikov do dela policistov - študija primera 2
Samomorilnost med mladimi 2
Etika in policijsko delo 2
Ocene in stališča zaposlenih na centrih za socialno delo do dela policistov - študija primera 2
Pravica do sojenja v razumnem roku 2
Distribucija in oskrbne verige 2
Regionalni vidik brezposelnosti v Sloveniji 2
Nabavna funkcija v podjetju 2
Razvojne možnosti turizma v občini Izola 2
Brezposelnost in zaposlovanje mladih 2
Zaposlovanje tujcev v Sloveniji 2
Politična participacija mladih v Sloveniji 2
Poslušanje klasične glasbe v vrtcu 2
Dialog med kulturami in verami 2
Načrtovanje kariere 2
Prost pretok delovne sile v Evropski uniji 2
Diskriminacija pri zaposlovanju 2
Javne službe in privatizacija 2
Politične stranke in državna uprava 2
Kohezijska politika Evropske unije 2
Razlastitev 2
E-poslovanje s carino 2
Marketing v visokem šolstvu 2
Spletno novinarstvo 2
Stanovanjska politika v Sloveniji 2
Računalništvo v oblaku 2
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga 2
Usmerjenost javnih storitev k uporabnikom 2
Kultura popotništva 2
Informacijska pismenost 2
Delo otrok v sodobnem svetu 2
Malo delo 2
Nadzor nad davčnimi utajami pri prometu z avtomobili 2
Vloga in pomen posameznika v sodobni organizaciji 2
Upravni spor 2
Dopolnilno in dodatna zdravstvena zavarovanja 2
Stranka v upravnem postopku in njeno zastopanje 2
Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji 2
Zaščita živali v Republiki Sloveniji 2
Profesionalni razvoj vzgojiteljev 2
PRIZNANJE KAZNIVEGA DEJANJA-KRIMINALISTIČNI IN PRAVNI VIDIKI 2
Marketing v kulturi 2
Snovanje delovnih skupin v organizaciji 2
Odkrivanje in uničevanje eksplozivnih teles 2
Avtomatizacija pomika fotoaparata 2
Zloraba prevladujočega položaja 2
Motiviranje zaposlenih v podjetju "X" 2
Pogajalske strategije in taktike 2
Kvalitativne metode raziskovanja vedenja porabnikov 2
Elektronsko zavarovalništvo 2
Pomen elektronskih prevajalskih orodij na primeru slovensko-nemškega glosarja s področja računalništva 2
Obvladovanje in preprečevanje krize v podjetju 2
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2
Analiza linijske razmestitve opreme v proizvodnem podjetju 2
Etika oglaševanja 2
Teroristični napad v Mumbaju leta 2008 2
Rast in razvoj malega in srednje velikega podjetja 2
Delež geodezije pri gradnji objektov 2
Mobilna aplikacija za pomoč pri nastavitvah avtomobila 2
Racionalizacija montaže bobnastih kosilnic 2
Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok 2
Organiziranje podjetja 2
Trženjsko komuniciranje na spletnih socialnih omrežjih 2
Mediacija v delovnopravnih sporih 2
Vsebina in analiza letnega poročila podjetja 2
Sestava in analiza letnega poročila 2
Medosebni odnosi v družinskem podjetju 2
Pomen čustvene inteligence pri vodenju 2
Nagrajevanje zaposlenih 2
Hipotekarni vrednostni papirji 2
Zadovoljstvo zaposlenih 2
Plačni sistem v javnem sektorju 2
Optimizacija zalog v trgovskem podjetju 2
Organizacija protokolarnega dogodka 2
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2
Vpliv Evropskega sodišča za človekove pravice na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2
Davčni inšpekcijski nadzor 2
Motivacija in sistem nagrajevanja 2
Prosti čas mladih 2
Družini prijazna podjetja 2
Emocionalno delo 2
Proračunsko financiranje majhne občine 2
Preprečevanje bolezni srca in ožilja 2
Zdravstvena nega bolnika po operaciji raka na debelem črevesu s kolostomo 2
Socialni transferji družinam, oblike in učinki v izbranih državah EU 2
Postopek odmere dohodnine 2
Pristojnosti občine na področju socialnega varstva 2
Nastanek in razvoj upravnega prava 2
Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje v javnem sektorju 2
Motivacija in zadovoljstvo z delom 2
ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN MOBILNE NAPRAVE 2
Razvoj namiznega CNC rezkalnega stroja 2
Snovanje in konstruiranje nadstreška za lahka gospodarska vozila 2
Spletno igralništvo 2
Vpliv redne gibalne dejavnosti v naravi na zdravje otrok 2
Kombinirani prenosnik dimnih plinov podjetja Evrovartrade d.o.o. 2
Analiza zadovoljstva odjemalcev 2
Preventiva spolne zlorabe pri šolskih otrocih 2
Začetne težave pri dojenju 2
Motivacija zaposlenih v podjetju X 2
Medvrstniško nasilje v predšolskem obdobju 2
Optimizacija s kolonijami mravelj 2
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja 2
Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo 2
E-računi 2
Bančne garancije 2
Organiziranje javne uprave 2
Analiza primera 2
Šolski otrok s cerebralno paralizo 2
Vpliv kulture na motivacijo zaposlenih 2
Vizija družinskega podjetja 2
Razvoj rešitev za odprtokodna spletna namizja 2
Zemljiški dolg 2
Ženska med družino in kariero 2
Oblikovanje cen komunalnih storitev v Sloveniji 2
Kvaliteta delovnega življenja 2
Dokumentarni akreditiv 2
Računalništvo v oblaku v javni upravi 2
Zaposlovanje mladih v Sloveniji 2
Poslovanje javne uprave s strankami 2
Bibarije v prvem starostnem obdobju 2
Izvršba na podlagi verodostojne listine 2
Vpliv volilnega sistema na oblikovanje vlade 2
Problematika ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča 2
Pravna ureditev postopka izdaje gradbenega dovoljenja 2
Primerjalna analiza 2
OCENA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH OBČIN 2
KAZENSKA ODGOVORNOST JAVNIH FUNKCIONARJEV 2
Upravnopravni vidiki prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji 2
UPRAVNA IN CIVILNA ODGOVORNOST DRŽAVE ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI GLEDE POPLAVNE ŠKODE 2
ZAKONITOST STAVKE 2
ZAPOSLOVANJE, DELO IN SOCIALNA VARNOST DRŽAVLJANOV EU V REPUBLIKI HRVAŠKI IN BIH 2
PRIMERJALNA ANALIZA PRILOŽNOSTI NA TRGIH BRIC 2
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 2
Analiza zadovoljstva zaposlenih in ukrepi za izboljšave 2
Vloga in pomen timov v sodobni organizaciji 2
Upravna inšpekcija 2
Elektronsko poslovanje v zdravstvu 2
Pravna ureditev društev 2
Geometrijska telesa v predšolskem obdobju 2
Razlike med podjetniki in podjetnicami v Sloveniji 2
Razvrščanje v vrtcu 2
Uvajanje otrok v vrtec 2
Management v glasbeni industriji 2
Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov v izbranem podjetju 2
Analiza uspešnosti poslovanja izbrane banke 2
Kako otroku v predšolskem obdobju preko igre približati matematiko 2
Formati vektorskih slik 2
Marketing dogodka 2
Stres v delovnem okolju 2
Dinamični model elektroenergetskega sistema 2
Varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu 2
Kaznovanje mladoletnih prestopnikov 2
Sodobna slovenska hiša v očeh mladih arhitektov 2
E-borzništvo 2
Zasebnost na delovnem mestu 2
Razvoj turizma v občini Ormož 2
Razvoj forenzične psihologije v Sloveniji 2
Zasnova nizkoenergijske lesene montažne hiše 2
Smrtna kazen 2
Sodobne metode ribarjenja 2
Prenova intraneta v srednje velikem podjetju 2
Zgodnje učenje programiranja 2
Športni trener v funkciji vodenja 2
Študentsko delo 2
Skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije 2
Otroci in internet 2
Humanitarni imperializem 2
Organizacijska kultura podjetja 2
Učenje z raziskovanjem v vrtcu 2
Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta 2
Uporaba odprtokodnega programa Quantum GIS 2
Lustracija 2
Izgube električne energije na področju elektrodistribucijskega podjetja Elektro Celje 2
Vloga političnih strank v ZDA 2
Evropski socialni model 2
Spremembe v izbranih morfoloških značilnostih in motoričnih sposobnostih pri mladih teniških igralkah izmerjenih v letih 1992 in 2010 2
Nasledstvene možnosti v družinskem podjetju 2
Vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti 2
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti 2
Investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj in gospodarska rast 2
Uvajanje metode 20 ključev v podjetje 2
Fotografija v časovnih presledkih 2
Napačna priznanja 2
Naravoslovni projekt v vrtcu 2
Komunikacija z otroki v predšolskem obdobju 2
Organizacijska klima v izbranem podjetju 2
Telefonsko komuniciranje 2
Motivacija zaposlenih na delovnem mestu 2
Uporaba lesa v predšolskem obdobju 2
Organiziranje sodobnih podjetij 2
Risba v prostoru 2
Analiza financiranja občin v Sloveniji 2
Razlike med spoloma pri vključevanju v podjetniško aktivnost v Sloveniji 2
Izdelava spletne trgovine 2
Razvoj informacijske podpore za prostovoljne krvodajalce 2
Ples v predšolskem obdobju 2
Osebnostne značilnosti serijskih morilcev 2
Mobilni večuporabniški planer 2
Mobing na delovnem mestu v podjetju X d.o.o. 2
Absentizem in fluktuacija v proizvodnem podjetju 2
Načrtovanje glasbeno-didaktičnih iger v vrtcu 2
Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi 2
Dileme zaposlovanja poklicnih in nepoklicnih diplomatov 2
Sodobno pomorsko piratstvo 2
Pravne osebe javnega prava 2
Politična participacija 2
Vpliv družinskih odnosov na oblikovanje telesne samopodobe 2
Pravna ureditev in praksa Sodišča Evropske unije 2
Analiza proračuna občine Grosuplje 2
Analiza poslovanja s strankami v izbrani organizaciji 2
Volilni sistem in vladne koalicije v Republiki Sloveniji 2
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 2
Analiza vpliva transakcijske analize na vodenje in vedenje zaposlenih 2
Analiza stresa v izbrani organizaciji 2
Zaposlovanje v Slovenski vojski 2
Mobing 2
Motivacija zaposlenih v vrtcu 2
Analiza zadovoljstva zaposlenih v izbranem podjetju 2
Finančna analiza 2
Jezikovne in stilne posebnosti novih medijev 2
Trgovina z ljudmi 2
Bioterorizem 2
Mediacija v družinskopravnih sporih 2
Spopad kolonialne armade in odporniške vojske 2
Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo 2
Prehranjevalne navade predšolskih otrok 2
Podatki družboslovnih anket kot subjektivni kazalniki razvitosti 2
Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 2
Postopki kovanja jekla 2
DAVČNE OAZE 2
Analiza zadovoljstva zaposlenih v proizvodnem podjetju 2
Kraja identitete v kibernetskem prostoru 2
Proces zaposlovanja kadrov v podjetju X 2
Primernost aplikacije Pantheon Farming za ekološko kmetijstvo 2
Obdelovalni stroji za orodjarstvo 2
Priporočilni sistem za slovenske elektronske knjige 2
Management konfliktov v organizaciji 2
MANAGER IN VODENJE PODJETJA 2
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 2
Hamas 2
Transformacija sporočil sistema kratkih sporočil (SMS) v digitalno podpisana in časovno overovljena sporočila XML 2
MOBING NA DELOVNEM MESTU 2
Družbeno odgovorno oglaševanje 2
Elektronsko poslovanje turistične agencije 2
Design izdelka kot konkurenčna prednost podjetja 2
Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji 2
Koncesije javnih služb 2
Računovodstvo človeških zmožnosti 2
Vloga športnega pedagoga v vrtcu 2
Dvojezičnost v predšolskem obdobju 2
Dinamika medsebojnih odnosov in ustvarjalni proces študentov predšolske vzgoje na področju plesa 2
Zavarovalniške goljufije 2
Pravica do pozabe 2
Matematični kotiček v vrtcu 2
Spoznavanje materialov v predšolskem obdobju 2
Otroci, stari od 4 do 5 let, tehtajo 2
Orientacija v prostoru v prvem starostnem obdobju 2
Simetrija v vrtcu 2
Organizacijska kultura v podjetju 2
Razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju 2
Vpliv foliarnih gnojil na razvoj in kakovost grozdja pri sorti 'Laški rizling' 2
Analiza sistema nagrajevanja v izbranem podjetju 2
Javna morala kot objekt kazenskopravnega varstva v 19. in 20. stoletju 2
Javna dela 2
Vpliv načela postopnosti na razvoj grafomotorike 2
Uporaba družbenih medijev pri načrtovanju potovanj 2
Analiza slik celičnih jeder z računalniškim vidom 1
Finančna straža Republike Italije 1
Naravno pomlajevanje subalpinskega smrekovega gozda na Pokljuki 1
Razvoj vrtca Vančka Šarha od leta 1946 do danes 1
Uvedba rednih letnih razgovorov v podjetju Nova Kuverta d.o.o. 1
Telefonski vmesnik za zmanjšanje stroškov pogovorov 1
Globalni pozicijski sistem 1
Sprotna analitična obdelava in gradnja večrazsežne podatkovne kocke 1
Srednje velike države v Evropi 1
Pravice slovenskih potrošnikov v praksi 1
Pospeševanje prodaje v podjetju Merkur Kranj, d.d. z analizo sejemske dejavnosti 1
Poslovni modeli odprtega in prostega programja 1
Analiza materialnih, vsebinskih in kadrovskih dejavnikov predšolske športne vzgoje v zasavskih vrtcih 1
Primerjava različnih igralnih značilnosti pri teniških igralkah različnih starosti 1
Kakšna lastnost je eksistenca? 1
Digitalizacija avdiovizualnega arhiva 1
Merilno mesto za hitro tekoče električne rotacijske stroje 1
Solarni V-koncentrator za povečanje izhodne moči solarnih modulov 1
Diskretna regulacija krogle na plošči 1
Izdelava programskega paketa za regulacijo s krmilniki Simatic 1
Posebnosti urejanja delovnega razmerja v visokem šolstvu 1
Viri in pomen informacij za gozdne posestnike pri gospodarjenju z gozdom na območju Solčave 1
Računalniška rešitev za celovito informacijsko spremljavo bančnih storitev 1
Stopnje profesionalnosti Slovenske vojske 1
Problemi mladih na trgu delovne sile - primerjava med Slovenijo in obalno-kraškim območjem 1
Boji za Novo mesto od jeseni 1943 do pomladi 1944 1
Značilnosti družin mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 1
Problemi humanitarne intervencije 1
Odvisnost Libanona od Sirije 1
Izbrane vojaške intervencije Združenih držav Amerike v Latinski Ameriki in odziv Organizacije združenih narodov in Organizacije ameriških držav nanje 1
Žrtvovano telo 1
Belgijske oborožene sile 1
Problematika prostega pretoka delovne sile, svoboščina ali grožnja 1
Vloga časnika Slovenec v slovenskem političnem in družbenem razvoju 1
Otroci vojaki 1
Motiv potovanja 1
Uprava delniške družbe 1
Šokantni oglasi 1
Zabavne vsebine v informativnih oddajah 1
Socialni marketing - slovenski program za preprečevanje in obvladovanje aidsa 1
Odprta vprašanja v slovensko-avstrijskih odnosih 1
Vpliv korupcije na razvitost držav v razvoju 1
Model trženja bančnih storitev 1
Kočevski Nemci 1
Oblačenje, moda in spolna določenost fenomena mode 1
Vroča linija v slovenskem medijskem prostoru 1
Socialna država - politika izobraževanja in njen pomen pri zaposlovanju 1
Zunanja meja Evropske unije s poudarkom na vzpostavitvi Schengenskega mejnega režima med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 1
Posledice vzpostavitve južne državne meje 1
Pomen blagovne znamke na trgu vina 1
Učinkovita in državljanu prijazna elektronska uprava 1
Istospolno usmerjeni mladi študija primera skupine Legebitra 1
Razvoj skupne evropske varnostne in obrambne politike ter zagotavljanje dela celovite nacionalne varnostne politike Republike Slovenije v njenem okolju 1
Vloga mednarodnih vladnih organizacij v ponovnem združevanju Mostarja 1
Odnosi v družinskem podjetju 1
Propaganda v Zvezni republiki Jugoslaviji med vojno v Bosni in Hercegovini 1
Znanstveno-tehnološki napredek in vloga žensk v oboroženih silah 1
Obveščevalna informacija kot element preprečevanja atentatov 1
Pakt stabilnosti v luči boja mednarodne skupnosti proti organiziranem kriminalu 1
Zvezdništvo v najstniških revijah 1
Diskriminacija žensk v državah v razvoju na področju izobraževanja 1
Machiavellijeva politična misel 1
RKC - pobudnica ali zamudnica človekovih pravic in svoboščin kakršne določajo dokumenti OZN 1
Celostna podoba Nove ljubljanske banke d.d. 1
Oglaševanje malih podjetij v tiskanih medijih 1
Nekatere izkušnje Češke, Madžarske in Poljske iz članstva v Zvezi NATO 1
Problem tveganja v sodobni družbi 1
Jezikovne in stilne značilnosti poročevalskih besedil o likovni umetnosti 1
Oglaševanje v malem podjetju 1
Kakovost v izobraževanju 1
Človekove pravice v procesu tranzicije v Sloveniji 1
Nevladne neprofitne organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe za otroke in mladostnike v Republiki Sloveniji 1
Pomen decentralizacije za Primorsko dramsko gledališče 1
Vertikalno napredovanje v državni upravi 1
Vloga političnih strank v Sloveniji in Avstriji 1
Androgin združitev in preseganje človeške spone delitve 1
Trg delovne sile in zaposlitev žensk v deželah v razvoju - primer Nepala 1
Vzpon Miloševića na oblast 1
Delo in organizacija občinske uprave 1
Revolucionarno nasilje Rdečih Kmerov 1
Gorenjski glas o komunalni problematiki 1
Odnosi z javnostmi v kriznem managementu 1
Načini izvajanja javnih služb v Republiki Sloveniji 1
Izbira kadrov 1
Ekonomski odnosi med Slovenijo in Rusko federacijo 1
Implementacija Saatyevega večkriterijskega odločitvenega procesa 1
Osebnost političnega voditelja 1
Vpliv prostorske reorganizacije na urbano kulturo vzhodnoevropskih mest 1
Vloga kriptografije v času II. svetovne vojne 1
Organizacije in društva v sistemu zaščite in reševanja Republike Slovenije 1
Judovske družbeno-politične in vojaške organizacije in njihov pomen na nastanek države Izrael 1
Neuspeh operacije Barbarosa 1
Diplomacija kot sredstvo zunanje politike 1
Oglasi v slovenskih ženskih revijah 1
Feministična sociologija religije 1
Poročanje medijev o protiglobalizacijskih protestih 1
Vojna v Koreji (1950-1953) 1
Politični marketing - razvoj in analiza volilnih kampanj v Sloveniji 1
Mit o Franju Tuđmanu 1
Razmerje cerkev-država 1
Hendikep in delo 1
Vprašanje resocializacije zapornikov 1
Diplomacija XX. stoletja 1
Odnosi z mediji na internetu 1
Udeležba javnosti pri sprejemanju odločitev na področju reševanja okoljskih vprašanj 1
Družbeni in kulturni vidiki pitja alkoholnih pijač 1
Cena delnice in okolje podjetja 1
Vodenje s čustveno inteligenco 1
Vloga in položaj župana v občini 1
Iskanje in selekcija kadrov s pomočjo zunanjih izvajalcev 1
Intelektualni kapital kot konkurenčna prednost podjetja 1
Analiza sistema preživnin v Sloveniji 1
Razvoj zvezdništva skozi zgodovino 1
Trendi v urbanem turizmu - primer mesta Ljubljana 1
Ustvarjanje otroških programov 1
Vpliv evropske kolonizacije JAR na avtohtone kulture 1
Reševanje Bližnjevzhodnega konflikta v luči varnosti sredozemske regije 1
Mednarodni vidik zagotavljanja varnosti malih držav - primer Slovenije 1
Internacionalizacija podjetja Fructal d.d. na trgih držav bivše Jugoslavije 1
Ženske in moški v učiteljskem poklicu 1
Razvoj ekološko usmerjenega poslovanja v Sloveniji 1
Teroristični napadi na diplomatske, predstavnike, prostore misij ter prevozna sredstva 1
Organizacija protokolarne službe v Republiki Sloveniji 1
Kakovost anketnega vprašalnika za evalvacijo programa PUM 1
Problem mitologizacije znanosti 1
Prostorski razvoj Ljubljane in internet - poskus lokalne virtualne demokracije 1
Donatorstvo in mediji 1
Sodelovanje evropskih nevtralnih držav v mednarodnih mirovnih operacijah - zgodovinski pregled in perspektive 1
Stalingrajska operacija 1
Fizično Vs. virtualno mesto 1
Ženski lik v oglaševanju 1
Razvojna sposobnost političnega menedžmenta pri vstopanju Slovenije v Evropsko unijo (vlada in parlament) 1
Mikrokreditiranje revnega prebivalstva v državah v razvoju 1
Program "Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi - CRPOV" 1
Razvoj javnega sektorja Nove Zelandije 1
Računovodstvo kupcev v kabelsko komunikacijskem sistemu 1
Strateške okoljske presoje kot način vključevanja okoljskih vsebin v razvojne načrte 1
Poslovni modeli v elektronskem poslovanju 1
Analiza poslovanja družbe LIK-STOLIK d.o.o. v letu 2001 1
Največje ekonomske krize in njihov vpliv na svetovne kapitalske trge 1
Vpliv etike v mednarodnem trženju 1
Pogajanja v mednarodnem trženju - vpliv kulturoloških dejavnikov 1
Trženje storitve ADSL 1
Posledice plačilne nesposobnosti podjetja 1
Iskanje zaposlitve preko zasebnih agencij za zaposlovanje 1
Pomembnost in uporabnost znanja študentov Ekonomske fakultete z vidika podjetij 1
Benchmarking 1
Elektronsko poslovanje 1
Analiza poslovanja podjetja EVJ Elektroprom d.o.o. 1
Problematika zemljiške knjige v Sloveniji 1
Vprašanje integracije Velike Britanije v EMU 1
Trženje v neprofitnih organizacijah 1
Izobraževanje zaposlenih v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1
Lastništvo bank v državah Evropske unije 1
Ruska finančna kriza leta 1998 1
Obrestne mere za državne obveznice v Sloveniji 1
Življenjsko zavarovanje vezano na investicijske sklade 1
Intervencionizem in intervencijske agencije v kmetijstvu držav članic Evropske unije in Slovenije 1
Politika cen avtomobilskih uvoznikov v Sloveniji 1
Tržne poti za izdelke blagovnih znamk TBS in Helly Hansen z vidika grosista Seaway Group 1
Sponzoriranje športa kot strateška odločitev podjetja 1
Zunanjetrgovinska usmeritev afriških, karibskih in pacifiških držav in vloga Evropske unije pri njihovem gospodarskem razvoju 1
Proces učenja in ravnanje z znanjem v združbi Tosama d.d. 1
Analiza reklamacij v podjetju Alples d.d. 1
Primerjalna analiza rodnosti severne in južne Evrope 1
Nizko plačani delavci v Sloveniji 1
Prehod iz študija v zaposlitev 1
Uravnoteženi sistem kazalcev 1
Zaposleni kot vir konkurenčne prednosti v trgovini na drobno 1
Učinkovitost v slovenskem gospodarstvu z vidika postkeynesianskega modela 1
Panožna analiza - trgovine na drobno s športno opremo 1
Problemi v letalskem prevozništvu 1
Sodobni protekcionizem 1
Vpliv vključitve v Evropsko unijo na prirejo mleka v Sloveniji 1
Gospodarsko sodelovanje Slovenije z Bosno in Hercegovino 1
Raziskava motivacijske klime v podjetju Trimo d.d. 1
Analiza uspešnosti poslovanja podjetja Triglif 1
Dohodkovna elastičnost turističnega povpraševanja po Avstriji iz izbranih evropskih držav za razdobje 1975-1998 1
Kritike uvajanja novega kapitalskega sporazuma za banke 1
Privatizacija elektrogospodarstev na Poljskem, Češkem in Madžarskem 1
Učenje na daljavo na delovnem mestu 1
Sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah 1
Problem azbesta kot nevarnega proizvoda 1
Zadovoljstvo kupcev z Mercatorjevimi tehničnimi prodajalnami 1
Omejevanje bank pri njihovem izpostavljanju likvidnostnemu tveganju 1
Poslovni načrt podjetja Festivali d.o.o. 1
SMS oglaševanje kot oblike interaktivnega oglaševanja 1
Vpliv prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov na računovodstvo majhnega podjetja 1
Analiza poslovanja podjetja Fructal d.d. 1
Oblikovanje računovodskih informacij za spremljanje uspešnosti poslovanja oddelčnih poslovodij 1
Produktivnost v državah v prehodu 1
Fleksibilno zaposlovanje v Sloveniji 1
Oblikovanje strategije razvoja Nogometnega kluba Tolmin 1
Denarna politika Evropske centralne banke - operacije glavnega refinanciranja 1
Presojanje uspešnosti poslovanja Kovinske Bled, d.d. 1
Razvoj znanosti o managementu in organizaciji 1
Trženje Save Tires d.o.o. na trgih nekdanje Jugoslavije 1
Proces vključevanja srednjeevropskih držav v EMU 1
Vzajemni skladi - alternativa varčevanja v prihodnosti 1
Razvijanje poslovne strategije podjetja Trgovina d.d. 1
Računovodstvo ravnanja z okoljem z vidika države in podjetja 1
Vzdržnost plačilnobilančnega primanjkljaja v izbranih državah na prehodu 1
Vloga PID-ov pri spodbujanju podjetij z visokim potencialom rasti 1
EBXML: globalni standard za poslovanje na internetu 1
Novejše ekonomske teorije zaposlitvenih pogodb 1
Učinkovitost in smiselnost ekonomskih sankcij 1
Razvoj evropskega prebivalstva v prihodnjih desetletjih in ekonomske posledice 1
Staranje prebivalstva in prehod iz zaposlenosti v upokojitev 1
Zavarovanje elektronskega poslovanja 1
Primerjava izvajalcev pokojninskih načrtov 1
Smiselnost oblikovanja slovenske pivovarske družbe 1
Modeliranje cene električne energije na primeru trga "Nord Pool" 1
Struktura slovenskega finančnega premoženja v tujini in zunanje zadolženosti Slovenije 1
Približevanje Slovenije Evropski uniji ter vplivi na zdravstvo, trg zdravil in farmacevtsko industrijo 1
Dodatno pokojninsko zavarovanje in pokojninski boni 1
Finančni trgi v Italiji 1
Trgovanje na finančnih trgih na osnovi notranjih informacij 1
Analiza poslovanja podjetja Istrabenz plini d.o.o. v letu 2000 1
Vpliv tehnološkega napredka na zaposlovanje 1
Primerjava računovodstva samostojnega podjetnika v Italiji in Sloveniji 1
Analiza poslovanja podjetja Tehniška založba Slovenije d.d. 1
Analiza mednarodne menjave Hrvaške po osamosvojitvi 1
Analiza poslovanja podjetja Komunala d.o.o. 1
Turistično gospodarstvo in internet 1
Mobilne brezžične telekomunikacije kot indikator razvitosti gospodarske infrastrukture 1
Priporočila za trženjsko strategijo unikatnega programa studijske delavnice "GRY" Kozje 1
Trženje filtrov in združilnikov za različne TV kanale 1
Obvladovanje stresa kot managerski izziv prihodnosti 1
Izdelava in ocena investicijskega programa za podjetje Iskra Kondenzatorji d.d. 1
Vsebina in pomen izkaza finančnega izida pri sprejemanju odločitev 1
Kontroling v podjetju Kolinska d.d. 1
Reforme sistemov zdravstvenega varstva v Evropi 1
Vloga računovodskih informacij pri napovedovanju plačilne sposobnosti z izkazom finančnega izida 1
Poslovno komuniciranje na Ministrstvu za zunanje zadeve 1
Nagrajevanje po uspešnosti 1
Cenovne strategije v podjetju AC-Intercar 1
Nakupne navade potrošnikov cvetja 1
Vpliv razvoja informacijskih tehnologij na podjetja 1
Kakovost storitev klicnih centrov 1
Prenova informacijskega sistema BTC Terminal Sežana d.d. 1
Ameriške carine na jeklo 1
Organizacijska klima v podjetju Valkarton d.d., Logatec 1
Analiza sodobne trgovine v Sloveniji in Evropi 1
Proračuni za programe tržnega komuniciranja pri naročniku in oglaševalski agenciji 1
Italijanska igralniška zakonodaja in strateško obnašanje HIT-a 1
Analiza državnega proračuna Slovenije 1
Poslovni načrt regionalnega časopisa Novičkar 1
Pospeševanje prodaje v podjetju Petrol, d.d. 1
Spletno oglaševanje in prispevek novega medija k promociji podjetij 1
Neto tuje investicije in konkurenčnost gospodarstva 1
Vzpon spletnega oglaševanja v Sloveniji in njegova vloga v medijskem spletu 1
Prenova poslovnih procesov v banki 1
Izvajanje programov Phare v Sloveniji 1
Finančne krize in sistemi zgodnjega opozarjanja 1
Dejavniki zadovoljstva zavarovalnih zastopnikov Adriatica v poslovni enoti Ljubljana 1
Vrednotenje delniških družb 1
Vrednotenje pooblaščenih investicijskih družb 1
Neposredne tuje investicije iz Italije v Slovenijo 1
Analiza poslovanja podjetja s področja računalniške dejavnosti 1
Ugotavljanje in obvladovanje obrestnega tveganja v banki 1
Pojav novih storitev v informacijski družbi in njihova ekonomska upravičenost 1
Interaktivni mediji v tržnem komuniciranju 1
Upoštevanje intelektualnega kapitala v uravnoteženem sistemu kazalnikov 1
Vzajemni skladi kot možnost naložbe denarja 1
Teorija rente v neoklasični tradiciji 1
Revizija letnega poročila 1
Računovodsko spremljanje financiranja cest 1
Prenos plačilnega prometa iz APP v banke 1
Analiza uspešnosti poslovanja podjetja Lestra, d.o.o. 1
Ekonomski programi desnih političnih strank 1
Primerjava pokojninskih stebrov v Sloveniji in Veliki Britaniji 1
Politično-ekonomski cikel in makroekonomska politika v Sloveniji 1
Prisilne poravnave in stečaji tekstilnih podjetij pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo 1
Gospodarski razvoj Trsta pod različnimi oblastmi 1
Analiza organizacije Slovenijavino d.d. 1
Investicijski skladi v Sloveniji v primerjavi z Avstrijo 1
Trgovanje z električno energijo v Sloveniji 1
Regije kot subjekti soodločanja v Evropski uniji 1
Ekonomska zgodovina oblačilne mode 1
Vključevanje Slovenije v strukturno politiko Evropske unije 1
Analiza brezposelnosti v Sloveniji po letu 1990 1
Transformacija kitajskega gospodarstva 1
Nasedle investicije v elektrogospodarstvu 1
Upoštevanje principov kakovosti pri različnih avtorjih in modelih kakovosti 1
Japonska in likvidnostna past 1
Ekonomska kultura italijanske renesanse 1
Managerski odkup podjetja pri spreminjanju lastništva slovenskih podjetij 1
Primerjava protimonopolnih politik ZDA in EU na primeru združitve GE-Honeywell 1
Analiza uspešnosti poslovanja Pivovarne Laško, d.d. z računovodskimi kazalniki 1
Pokojninski boni 1
Metodološki pristop priprave regionalnega razvojnega programa 1
Sistemi jamstva za bančne vloge v Evropski uniji in Sloveniji 1
Najmanjši znesek kapitala bank v Sloveniji 1
Naložba v trajnostni razvoj kot konkurenčna prednost podjetja 1
Denarna politika in zunanje (ne)ravnotežje Slovenije 1
Vpliv neposrednih tujih investicij na učinkovitost poslovanja svetovalnih podjetij v Sloveniji 1
Zavarovanje pred tečajnim tveganjem na primeru podjetja Voga d.o.o. 1
Izdaja lastniških vrednostnih papirjev slovenskega podjetja doma in v tujini 1
Determinante prevzemne premije 1
Zloraba notranjih informacij 1
Podjetništvo in lokalni razvoj 1
Korporativno komuniciranje na internetu 1
Lastnosti, sposobnosti in znanja, ki jih potrbuje vodja, da bi uspešno vodil tim 1
Spletno oglaševanje in grajenje blagovnih znamk 1
Analize in poročila OLAP kot del sistema za podporo odločanju 1
Novosti, ki jih prinašajo prenovljeni slovenski računovodski standardi na področju razkritij 1
Razlika v analizi uspešnosti poslovanja za podjetje Kolpa d.d. po slovenskih računovodskih standardih in mednarodnih računovodskih standardih 1
Primerjava vplivnosti notranje in zunanje revizije na kakovost (odličnost) poslovanja podjetja 1
Vpliv spremenjenega Zakona o revidiranju na kakovost delovanja revizijskih družb in nadzor nad njimi 1
Spletna trgovina in sistemi plačevanja 1
Elektronski sistemi za upravljanje z dokumenti v teoriji in praksi 1
Proračun občine Cerkno 1
Gospodarski razvoj Kraljevine Nepal 1
Organizacija in financiranje športa v Sloveniji 1
Ocenjevanje potrošne funkcije slovenskega gospodarstva 1
Analiza povpraševanja po hrani v Sloveniji 1
Socialni kapital v funkciji gospodarskega razvoja 1
Izobraževanje v podjetjih 1
Neučinkovitost trga kapitala 1
Etične dileme pri trženju zdravil brez recepta 1
Interno komuniciranje kot pogoj uspešnega poslovanja združb 1
Vpliv konfliktov na delovanje organizacije 1
Poenostavitve postopkov carinjenja 1
Demografske razmere in pokojninska reforma v Nemčiji 1
Vedenje porabnikov v zvezi s pritožbami 1
Informacijsko obnašanje slovenskih malih investitorjev 1
Neformalni viri financiranja novega podjetja 1
Sodobne tržne poti v bančništvu in na primeru Nove Ljubljanske banke d.d. 1
Lastninjenje slovenskih podjetij 1
Primerjava mednarodne konkurenčnosti Finske in Slovenije 1
Neposredne investicije Slovenije na trgih nekdanje Jugoslavije 1
Uporaba navideznega nakupovanja v trženjskem raziskovanju 1
Analiza odnosov med ponudniki in povpraševalci na trgu trženjskega raziskovanja v Sloveniji 1
Transferi posameznikom in gospodinjstvom v proračunu Republike Slovenije 1
Analiza poslovanja in strategije podjetja Prijazna 1
Vloga managementa pri elektronskem poslovanju 1
Promocijski splet blagovne znamke Goodyear na trgih nekdanje Jugoslavije 1
Obrestne mere in donosnosti obveznic v Republiki Sloveniji 1
Pomen zastopstev v mednarodnem poslovanju 1
Raziskava nakupa športnih oblačil in vrednotenje blagovnih znamk 1
Borzno posredništvo v Sloveniji 1
Razvoj pošte v zadnjem destletju 1
Delovanje trga (borze) električne energije 1
Problemi financiranja javnih zavodov v kulturi 1
Razvoj pojma Evropa 1
Policy mix v EMU 1
Približevanje EU z vidika živilsko-predelovalne industrije 1
Privatizacija v državah v tranziciji in brezposelnost kot posledica 1
Institucije, institucionalne spremembe in vključevanje v Evropsko unijo 1
Analiza poslovne logistike v podjetju Fructal 1
Primerjava orodij za razvoj zaslonskih obrazcev 1
Podoba blagovne znamke Porsche v Sloveniji 1
Proces nakupnega odločanja pri avtomobilu v gospodinjstvu 1
Pranje denarja 1
Merjenje uspešnosti oglaševanja z Brand Monitorjem 1
Oblikovanje trženjskega načrta nastopa podjetja Etiketa tiskarna, d.d. na spletu 1
Program zvestobe kupcev na primeru Poslovnega sistema Mercator 1
Etični vidiki računovodskega informiranja 1
Povezanost analiz in računovodstva v slovenskih podjetjih 1
Segmentacija končnih porabnikov z uporabo statističnih metod 1
Glasbena industrija v svetu in pri nas 1
Vpliv epidemičnih bolezni na spremembe v gospodarstvu 1
Razvoj finančnega sistema na Kitajskem 1
Vidni dokazi storitev kot način za premagovanje njihove neopredmetenosti 1
Dejavniki in smeri sprememb skupne kmetijske politike 1
Možnosti predpristopne pomoči SAPARD pri prestrukturiranju podeželja v državah kandidatkah 1
Ocena matrike družbenih računov Slovenije z razširjenim sektorjem agroživilstva 1
Aktualnost sodobnega potrošniškega subjekta 1
Zasebno šolstvo v Sloveniji 1
Luka Koper, d.d. v luči vstopa Slovenije v Evropsko unijo 1
Mnenja slovenskih strokovnjakov o sponzoriranju slovenskega vrhunskega športa 1
Refinanciranje izvoznega kredita podjetja LES-EX 1
Primerjalna analiza trženja družbe Messer Griesheim na izbranih lokalnih trgih 1
Analiza izvoznega trženja podjetja Nafta-Petrochem na avstrijskem trgu 1
Poslovanje bank s prebivalstvom ob uvedbi transakcijskega računa 1
Davčni izvršilni postopek 1
Marketing nepridobitnih organizacij na primeru Občine Žiri 1
Razvoj slovenskega bančnega sistema glede na vključevanje Slovenije v Evropsko unijo 1
Analiza okolja in vstop na trg BiH na primeru podjetja Perutnina Ptuj 1
Optimizacija podatkovne baze 1
Industrijski Ethernet 1
Individualno večpredstavno učenje programskega paketa 1
Razvoj spletnega nakupovalnega centra podjetja Comtron d.o.o. 1
Zaposlovanje v nabavi na primeru podjetja Matijašec Slavica s.p. 1
Prilagoditev izkaza poslovnega izida po mednarodnih k ameriškim računovodskim standardom 1
Konkurenčnost in inovativno poslovanje podjetja 1
Davčni sistem Velike Britanije in Slovenije z nekaterimi primerjavami 1
Instrumenti Banke Slovenije in primerjava z Evropsko centralno banko 1
Zadovoljstvo uporabnikov storitev domačega plačilnega prometa 1
Finančni vidik delovanja krajevnih skupnosti v Sloveniji 1
Obvladovanje terjatev v slovenskih podjetjih 1
Primerjalna analiza informacijskih rešitev človeških virov 1
Reforma državne uprave na primeru Upravne enote Šmarje pri Jelšah 1
Marketing zemeljskega plina 1
Ponudba in razvojne možnosti turističnih kmetij na Goričkem 1
Lokalne skupnosti in okoljska politika 1
Spletni informacijski sistem 1
Digitalni zvok 1
Uporaba signalnega procesorja v pedagoške in industrijske namene 1
Obrestni swap 1
Management netehnoloških inovacij 1
Komparativna analiza organizacije kulture in poslovnomoralne drže v množičnih medijih 1
Spremembe v organizacijskem vedenju in zadovoljstvu uporabnikov v NLB d.d. 1
Strategija bančništva v Sloveniji ob približevanju Evropski uniji 1
Proračunsko financiranje ter presoja učinkovitosti in uspešnosti poslovanja Zavoda Republike za zaposlovanje 1
Tržno komuniciranje v Zdravilišču Strunjan 1
Proučitev stopnje tržne naravnanosti v podjetju Petrol d.d., Trgovina - Veleprodaja 1
Komuniciranje v marketingu podjetja Unior d.d. program Turizem 1
Uporaba modeliranja pri prenovi poslovnih procesov 1
Trženje in sponzoriranje v slovenskem namiznem tenisu 1
Evropska banka za obnovo in razvoj in njen program kreditov malim in srednje velikim podjetjem v Sloveniji 1
Analiza uspešnosti prodaje zemeljskega plina v podjetju Plinarna Maribor d.d. 1
Prikaz poslovnih pogajanj pri nabavi sekundarnih surovin v podjetju Meltal 1
Pomen odnosov z javnostmi pri oblikovanju tečaja delnic 1
Informacije za odločanje o razvoju storitev v sistemu Obrtne zbornice Slovenije 1
Uporaba plačilnih kartic v internetu 1
Pomen interesnih skupin v EU za Slovenijo s posebnim poudarkom na področju skupne zunanjetrgovinske politike 1
Analiza poslovanja in poslovne uspešnosti družinskega podjetja S&V d.n.o. 1
Uporaba zbirk podatkov pri neposrednem trženju na primeru kataloške prodaje Neckermann 1
Imidž trgovske hiše Müller Maribor 1
Financiranje vozil (premičnin) z leasingom 1
Planiranje ustanovitve družinskega podjetja na primeru turistične kmetije 1
Management blagovnih znamk - primer svežih sirov Ljubljanskih mlekarn 1
Ponudba Hotela Grad Otočec s ponudbo drugih slovenskih gradov, združenih v luksuzni turistični aranžma 1
Oblikovanje komunikacijske strategije nove storitve Študentskega servisa Ljubljana 1
Managementski vidiki načrtovanja kariere zaposlenih v marketinško usmerjeni organizaciji 1
Pomen zasebne zdravstvene dejavnosti pri opravljanju javne zdravstvene službe 1
Bančno financiranje zunanjetrgovinske dejavnosti 1
Proces pogajanj in krizno komuniciranje v nabavi na primeru Zavoda ŠOU 1
Predstavitev javnega komunalnega podjetja na mednarodnem sejmu - porajajoča se tržna niša na trgu Evropske unije 1
Zunanjetrgovinski sporazumi kot instrument zunanjetrgovinske politike 1
Planiranje razvoja v podjetju Novak sistemi Novo mesto, d.o.o. 1
Izzivi in pasti managementa v malih podjetjih 1
Skupna zunanjetrgovinska politika Evropske unije na področju jeklarstva 1
Prehodnost med Celjsko kotlino in Dravsko-Ptujskim poljem 1
Zavezniška strateška letalska ofenziva proti nacistični Nemčiji 1942-1945 v slovenskem časopisju 1
Regionalna razvojna politika - problemi, dileme 1
Analiza uspešnosti ter motivov in zadovoljstva partnerjev pri izvajanju javnih del 1
Vloga in delovanje Kitajske v mednarodni skupnosti v luči kitajskega zgodovinskega spomina 1
Nacionalnovarnostni sistem Zvezne republike Nemčije 1
Četništvo na Slovenskem 1941-1945 kot vojaška formacija 1
Človekova narava kot dejavnik vojne 1
Imidž in glasbena industrija 1
Ekscesi v urbanem prostoru 1
Vzpostavlajnje ravnotežja v atomskem orožju med ZDA in Sovjetsko Zvezo v prvem obdobju hladne vojne (1946-1949) 1
Spremembe izobraževalnih možnosti v Sloveniji 1970-2000 1
Poenostavljeni postopki carinjenja blaga in naknadna kontrola carinskih organov 1
Zakonodaja in ustavni referendum v Sloveniji 1
Postmoderni trendi v varnostnih sistemih industrijsko razvitih držav 1
Postmoderni trendi v sodobnem varnostnem sistemu Nemčije in Italije 1
Vloga ocenjevanja pri razvoju kadrov v Slovenski vojski 1
Nacionalna varnost Ljudske republike Kitajska 1
Uvajanje sistema kakovosti ISO 9000 v upravni organ 1
Mit o Eviti Peron 1
Politični vzponi in padci Jőrga Haidreja 1
Vzgoja in izobraževanje za življenje po načelu trajnosti 1
Nadgradnja tradicionalnega pristopa v igranju na diatonično harmoniko 1
Kitajska in svetovna trgovinska organizacija 1
Usposabljanje in opremljenost slovenskih policistov v mirovnih operacijah 1
Velike evropske flote v vojnah na morju 1792-1815 1
Pozicioniranje znamke Vega na slovenskem trgu mobilne telefonije 1
Motiviranost nabornikov za služenje vojaškega roka 1
Kreativna klima v kreativnem oddelku oglaševalske agencije 1
Trženje političnih akterjev 1
Prestrukturiranje obveščevalno-varnostnega sistema v Republiki Sloveniji 1
Slovensko ljudsko izročilo in moderno poustvarjanje 1
Upravljanje odnosov s kupci preko interneta na področju leasing storitev 1
Golota v oglasih v luči etike 1
Upravljanje blagovne znamke skozi čas 1
Oglaševanje za diabetike 1
Komuniciranje v diplomaciji 1
Sodelovanje Slovenske vojske v mirovnih operacijah v obdobju med leti 1997 in 2002 1
Študentski domovi v Ljubljani 1
Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov kot mednarodni projekt 1
Kaj je terorizem? 1
Migracijska politika - pretok delovne sile v Evropski uniji 1
Varstvo pred nesrečami v Pomurju 1
Nestrpnost do ljudi drugačne nacionalnosti na primeru socialne distance v 80-ih in 90-ih letih 1
Zen budizem, borilne veščine in vsakdanji način življenja 1
Tabloidizacija televizije 1
Machiavelli in Evropska unija 1
Sponzorstvo v kulturnih organizacijah 1
Odločanje o sprejetju organizacijske inovacije 1
Delavska participacija 1
Kulturna politika poklicnih dramskih gledališč od osamosvojitve do danes (od leta 1991 do 2003) 1
Vloga lokalnih radijskih postaj v Sloveniji 1
"Bodywork" kot sestavina nove dobe 1
Vpliv skupne kmetijske politike evropske unije na razvojne možnosti manj razvitih držav 1
Profesionalne ambicije iskalcev zaposlitve 1
Komunikacijski vidik integracije beguncev 1
Page