KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UM FERI M11: Povprečje odpornosti na napake članske funkcije (member function) Aplikacije raziskav
FDŠ In nasprotno, v kolikor ni bilo jasne navedbe da, na primer, ukrep velja le za določeno regijo, območje ali ciljno skupino, smo z uporabo sklepanja po podobnosti (»argumentum a simili ad simile«) razumeli, da ukrep velja za vse regije v Republiki Sloveniji oziroma za vse ciljne skupine.
UP FHŠ Obenem študija primera presega dosedanje študije prav s proučevanjem celotne populacije območja – ne gre namreč za proučevanje etnične/narodne manjšine (prim. Šumi 2000; Sedmak 2001; Pušnik 2011) ali priseljencev (Haghverdian 2010; Ní Éigeartaigh 2010; Danciu 2010; Fülöp 2010; Chevereşan 2010), ampak za proučevanje prebivalcev določenega 180 Mejne študije (border studies) so tako rekoč samostojna znanstvena disciplina. območja v celoti,181 kjer večino predstavljajo ravno člani večinske etnične/nacionalne skupnosti.182
EVRO-PF po Lizbonski pogodbi (ki vzpostavlja sistem dveh ustanovitvenih pogodb, t.j. Pogodbe o Evropski uniji749 in Pogodbe o delovanju Evropske unije750) ni prinesla izrecnih novosti, npr. v smislu izrecne ureditve področja javnega naročanja v sami primarni zakonodaji, temveč se urejanje tega področja na temelju harmonizacijskih pooblastil Evropske unije še vedno ureja v kontekstu svoboščin skupnega trga, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence, kot jih je postavila že obravnavana Pogodba o Evropski skupnosti – Rimska pogodba.751 Na ravni primarne zakonodaje Evropske unije pa ne smemo mimo dejstva, da slednjo ne tvorijo zgolj ustanovitvene pogodbe (founding treaties) , temveč tudi mednarodne pogodbe, ki jih Evropska unija ali njene države članice sklepajo z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami in mednarodne pogodbe, ki jih sklepajo članice EU med seboj.
UL FRI Sivi krogi z oznakami K1, K2 in K3 predstavljajo branilce (keepers), medtem ko črna kroga z oznakama T1 in T2 predstavljata napadalca (takers) .
UM FF Rop brez odpovedi zvestobe (roubet an widerbot) , je kršitelja stal prisežne roke oziroma dlani in trikratno poplačilo vse povzročene škode, če se za kršitev ni želel poravnati (niht bereden mach).821 Kdor je zvestobo svojemu gospodu ali njegovim potomcem neupravičeno prelomil (triwe an sinem rehtem herren brichet), je bil izobčen, njegov gospod pa se mu je lahko maščeval (rechen), kar 818 Prav tam.
UM FOV • roboti na tleh (Ground-based robots) ,
UL MF 1.Motnje zaradi uporabe PAS (Substance use disorders) Problematični vzorec jemanja PAS, povzroča klinično pomembne težave, ki se kažejo kot najmanj dve od naštetih, in so se pojavljale v zadnjih 12 mesecih: a) PAS se jemlje v večjih količinah ali daljši čas, kot je bilo načrtovano. b) Nenehna želja ali neuspešni poskusi, da bi posameznik prenehal jemati drogo ali jo skušal nadzorovati. c) Veliko porabljenega časa za aktivnosti, povezane s pridobivanjem droge, uživanjem ali okrevanjem po njenih učinkih. d) Sla po uživanju PAS. e) Nadaljevanje jemanja PAS kljub vztrajajočima ali ponavljajočim
UM PF tedaj, če so novi zakoni našli nov izraz ali če te temeljijo na širokem konsenzu.878 V skladu s sodno prakso je pravni posel v nasprotju z dobrimi običaji, če krši »proti občutku za dostojanstvo vseh pošteno in pravično mislečih« (verstößt gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden) iz sodbe RG VI 443/00 z dne 11.4.1901 (RGZ 48, 114, 124).879 V okviru izrečene sodbe RG-ja, vezane na § 826 BGB, je sodnik pri podaji merila za koncept dobrih običajev »iz prevladujoče ljudske zavesti « (aus dem herrschenden Volksbewusstsein) povzel »občutek za dostojanstvo vseh pošteno in pravično mislečih« (dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden).
UL FF Analizo časovnega odmeva smo izvedli za 4 izbrane revije, dve sta izbrani iz seznama 50 najbolj citiranih člankov (Journal of Hydrology in Automation in Construction) , dve (Computers & Structure in Journal of Structural Engineering) pa sta izbrani na osnovi razmerja med številom člankov OA in NOA ter na osnovi vrednosti tveganja za trditve o številu citatov v statističnih analizah med dvema skupinama člankov.
UM FF Očitno to ni bil problem, tako kot je to predstavljalo problem ob delovanju komisije krajevnih imen avstrijske zvezne vlade (»Ortstafelkommission der Bundesregierung«) v okviru uredbe o cestnem prometu (»Straßenverkehrsordnung«) v sedemdesetih letih 20. stoletja.
UL TEOF Postmodernega človeka poleg vere in kulture, ki sta tradicionalno skrbeli za dobro posameznika znotraj skupnosti, vabijo tudi novi načini notranjega opolnomočenja osebnosti, ki prihajajo iz drugih kultur in verstev ter preko novih (new age) gibanj vabijo etično izpraznjenega posameznika, da s pomočjo novih poti uresniči samega sebe.
UL BF Za primerjavo sta uporabila navadno borovnico (Vaccinium myrtillus), brogovito (Viburnum opulus) , črni bezeg (Sambucus nigra) višnjo (Prunus cerasus), mahunico (Empetrum nigrum), dlakavo mahovnico (Oxycoccus palustris), črni ribez (Ribes nigrum) in črno murvo (Morus nigra).
UL FDV Leta 1694 so bile tako poleg Banke Anglije (Bank of England) ustanovljene tudi druge osrednje finančne institucije londonskega Cityja, ki so hkrati odražale in spodbudile ter omogočile tržno revolucijo (»commercial revolution«) (glej Blackburn 1997, Zahedieh 2009), ki je bila neločljivo povezana z izjemnim razmahom kolonialne trgovine in skokovitim razvojem plantaž v okviru neprecedenčnega porasta povpraševanja po kolonialnem blagu.
UM FNM (iii) Iz a ≡ b (mod m) in b ≡ c (mod m) sledi a ≡ c (mod m).
UL FŠ • odstotek hipokromnih eritrocitov (% hypo Er) .
UL FE Tekočine in trdni delci Pulsemaster (The Netherlands) 80 NA ?
UM EPF Določanje ponderjev je odvisno od vpliva in pokritosti področja izbranih indikatorjev; v raziskavi se zaradi lažje primerljivosti opremo na izhodišča ponderacije237 koncepta »pametnega mesta«238, predhodno predstavljenega v teoretičnem delu.239 Koncept pametnega mesta sestavljajo kategorije240: »pametno gospodarstvo« (smart economy), »pametna mobilnost « (smart mobility) , »pametno okolje« (smart environment), »pametni ljudje« (smart people), »pametno življenje« (smart living) ter »pametno upravljanje« (smart governance).
UL FE Pri oglaševalskih paketkih se koristni podatki razdelijo na MAC naslov naprave (broadcast address, slika 6.6) in same oglaševalske podatke (broadcast data) .
UM FERI Iz Seddonovega modela (Slika 18) je še razvidno, da se o izbiri in posledično uporabi IS odločamo predvsem na osnovi pričakovanih koristi, ki izhajajo iz uporabe določenega IS, kar se sklada z miselnostjo modelov sprejetosti (user acceptance) , predstavljenih v nadaljevanju.