KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UM FS Zato med te kompozite mnogi prištevajo tudi tako imenovane zlitine ODS (oxide dispersion strengthened alloys - z oksidi disperzijsko utrjene zlitine) .
UL MF Primerjalne analize so bile narejene skozi t-test in analizo variance (one way ANOVA) .
UL FE Fabricated prototypes exhibited maximum flowrate performance of 2,4 ml min-1 (for deionized water at zero backpressure) and maximum backpressure performance of 520 mbar (for deionized water at closed outlet).
UM MF Arašid (Arachis hypogaea) sodi v družino stročnic (Fabaceae), kot so soja, leča, grah, bob, čičerika in beli fižol.
UL BF V naših vzorcih vsi odrasli samci brez kaveljčkov na notranjem privesku endopodita pleopoda I. Število set na notranjem robu endopodita na pleopodu I nizko (PP1ENS) : 18.9 ± 2.8 [15–24].
UL FF ) ciklama (Cyclamen purpurascens) bukev (Fagus sylvatica) dobrovita (Viburnum lantana) črni teloh (Helleborus niger subsp niger) češnja (Prunus avium) enovrati glog (Crataegus monogyna) deveterolistna konopnica (Dentaria enneaphyllos) graden (Quercus petraea) mali jesen (Fraxinus ornus) dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia) maklen (Acer campestre) navadna kalina (Ligustrum vulgare) gomoljasti gabez (Symphytum tuberosum) navadna smreka (Picea abies) navadni bršljan (Hedera helix) gorska rumenka (Galeobdolon montanum) navadni gaber (Carpinus betulus) navadni češmin (Berberis vulgaris) gozdna lakota (Galium sylvaticum)
UP Glede na to, da je klop vrste Hae. sulcata trigostiteljski, in da se ličinke in nimfe prehranjujejo na plazilcih (Estrada-Pena in sod. 2004), bi bilo smiselno pregledati tudi klope plazilcev, ki živijo na območju Dalmacije: grška kornjača (Testudo hermanni), močvirska sklednica (Emys orbicularis), pozidni gekon (Tarentola mauritanica), turški gekon (Hemidactylus turcicus), črnopikčasta kuščarica (Algyroides nigropunctatus), veliki zelenec (Lacerta trilineata) , zahodnoevropski zelenec (Lacerta bilineata), pozidna kuščarica (Podarcis muralis), primorska kuščarica (Podarcis siculus), šiloglavka (Dalmatolacerta oxycephala), kraška kuščarica (Podarcis melisellensis), slepec (Anguis fragilis), zoltoplaz (Pseudopus apodus), južnoevropska zrva (Malpolon insignitus), vitka poljarica (Platyceps najadum), črnica (Hierophis viridiflavus), belica (Hierophis gemonensis), leopardovka (Zamenis situla), progasti gož (Elaphe quatuorlineata), navadni gož (Zamenis longissim), belouška (Natrix natrix), kobranka
UM FERI Osrednjo teoretično osnovo disertacije je tako predstavljal teoretični model TAM (Technology Acceptance Model) , ki velja za najbolj razširjen, enostaven in preizkušen model za ocenjevanje in napovedovanje sprejetosti informacijskih tehnologij.
UM PF 855 Nekateri navedeni posebni protizaobidni predpisi so: § 42 AO; § 7 AGBG (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedinungen) ; § 5/1 HausTWG (Gesetz über Widerruf von Haustürgeschäften und änlichen Geschäften); § 18/s.2 VerbrKrG (Gesetz über Verbraucherkredite, zur Änderung der ZPO und anderer Gesetze); § 75d HGB (Handelsgesetzbuch); § 8 FernUSG (Gesetz zur Schutz der Teilnehmner am Fernunterricht); § 5/1 in § 22/2/s.2 GüKG (Güterkraftverkehrsgesetz); § 4/2/s.2, s.3 SubvG (Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen); Art. 1,
UL PF Ko oseba izvrši dejanje, ki izpolnjuje zakonske znake (actus reus), nastane vprašanje njegove kazenske odgovornosti (mens rea) .
UM FERI . sxw (StarOffice Writer Text Document)
UM FKBV Okužbe z N.ceranae so ugotovili pri azijski čebeli (Apis cerana), pritlikavi vzhodni čebeli (Apis florea) , orjaški čebeli (Apis dorsata), Apis koschevnikovi in nekaterih vrstah čmrljev iz rodu Bombus, z N. apis pa zgolj pri medonosni čebeli (A. mellifera) (Chaimanee in sod. 2010, Plischuk in sod. 2009, Botías in sod. 2012).
UL FE [7] The International Organization for Legal Metrology 1995 OIML R 114 Clinical Electrical Thermometers for Continuous Measurement (International Organization for Legal Metrology)
UM FVV 33 Zahtevo po večplastni informacijski varnosti in globinskem pristopu je posvojilo tudi ameriško obrambno ministrstvo (United States Department of Defense) (NIST, 2004) in v okviru tega tudi obveščevalna služba NSA (Chabrow, 2009).
UM EPF Miskin (2001) ugotavlja, da se časovno manipulacija pojavlja ob pomembnejših korporacijskih dogodkih, med njimi tako izstopajo začetne javne ponudbe delnic (innitial public offering – IPO) , pri 15 odstotkih vseh odkritih primerov manipulacije.
UL VF Limfa prsnih mlečnih kompleksov se steka v podpazdušne bezgavke (lymphonoduli axillares); lahko pa se steka tudi v prsne bezgavke (lymphonoduli pectorales) .
UM FKKT -1) δ fazni zamik med deformacijo in napetostjo (°) δs širina Sternove plasti (m) δD Hansenov topnostni parameter za disperzijske sile (MPa 1/2) δP Hansenov topnostni parameter za polarne interakcije (MPa 1/2) δH Hansenov topnostni parameter za vodikovo vez (MPa 1/2) εo influenčna konstanta (8,854
UM MF Pluripotentne celice na dnu črevesnih resic (v kriptah) se razvijejo v štiri vrste: absorbtivne, ki služijo absorbciji hrane, sluznične (goblet) , ki lokalno ščitijo črevo, Panethove, ki skrbijo za kemično zaščito, in endokrine celice.
UL BF Začetek zgodovine IPPC sega v leto 1881, ko je bil v Bernu v Švici podpisan sporazum 12 držav o ukrepih zaradi širjenja trsne uši (Phylloxera vastarix) .
UL FGG Admissible creep displacement rates ݇adm (obtained at investigation tests) and interval creep displacement rates ݇ int (obtained at comprehensive and simple acceptance tests) have been compared for the testing field anchored structure OZ-05 and for four other anchored structures.