KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UL FGG Dransfeld (2001) v nadaljevanju navaja 5 različnih modelov (načinov), s katerimi se v Nemčiji odvija pozidava zemljišč (land development) .
UM FF In die schole gehe in die klas . (822)
UM MF Zadnje veje oddajo spinalno vejo (r. spinalis), ki preko medvretenčnih odprtin (foramina intervertebralia) vstopi v hrbtenični kanal (canalis vertebralis), kjer se razdeli na sprednjo radikularno arterijo - ARA (a. radicularis anterior) in zadnjo radikularno arterijo (a. radicularis posterior) in oskrbuje hrbtenjačo (medulla spinalis), njene ovojnice (meninges spinales) in vretenca (vertebrae).
UM FKKT SEM posnetki zamreženih poli(glicidil metakrilatnih) membran.
UM FERI ww(101,101)=temp2(1,101)*(b-b-d)*1/(((-a+a-d)^2 +(b-b) ^2));
UM EPF Tabela 31: Test neodvisnih vzorcev C-B (1 leto) Independent Samples Testa a. obdobje leta = 1 leto Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig . (2tailed) Mean
UM EPF Stopnja zanesljivosti (Cronbah α) omenjenega sklopa je 0,964.
UL EF 0,0304473*** (2,4516) 0,003861** (1,6986) 0,002871* (1,4543) 0,014298* (1,5558) 0,016878 (0,6658) 𝛽 0,9181218*** (25,5845) 0,8686862*** (14,2335) 0,992664*** (172,8324) 0,994840*** (211,2200) 0,954110*** (25,7305) 0,927541 *** (5,8284)
UM FKKT Slika 3-14: Procesna shema visokotlačne naprave za šaržno ali kontinuirno sintezo poli(propilen fumarata) (Čuček idr., 2015).
UM FERI • podporni vektorji (support vector machines) ,
UP FHŠ Poleg tega koncentracija obratov v isti industrijski panogi v mestu pomeni tudi določene ugodnosti za vse obrate, ker si med seboj lahko delijo primerno kvalificirano delovno silo, posamezne storitve (npr., dobavo surovin) in tehnologijo – to je delovanje t. i. lokalizacijskih ekonomij (localization economies) .
UL FDV Kljub kritikam je potrebno poudariti, da je podoben princip tako imenovane kvantifikacije kulture uporabila tudi skupina raziskovalcev v okviru raziskave GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) , ko so v raziskavo zajeli 17.000 menedžerjev iz 58 držav (House 2004, 6; House in Javidan 2004, 12, 30).
UM FS British Standards Institution, London , (2000) .
UL FŠ Podatke smo opisali z metodami opisne statistike (descriptives) , s frekvencami (frequencies) in s kontingenčnimi tabelami (crosstabs).
UM FERI Dinamično povezovanje se lahko implementira s podrazredi (subclassing), vgradnjo odvisnosti (dependency injection) , šablonami metod (template methods) in zaključki (closures).
UM FF Podatke, zbrane s protokolom za spremljanje hospitacijske ure pri pouku likovne vzgoje in anketnim vprašalnikom za spremljanje poteka in organizacije pedagoške prakse na osnovni šoli in fakulteti, smo obdelali računalniško s pomočjo statističnega programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) .
UM EPF Identifikacija mest (EC 2007, str. 51) poteka tudi v smislu opredelitve širokega nabora specializiranih področij (»specialised poles«) s pomembno mednarodno vlogo v določenih vidikih urbanega gospodarstva: nacionalna storitvena središča (»national service hubs«) z bistveno vlogo v urbani hierarhiji; izpolnjujejo ključne nacionalne funkcije in poglavitne funkcije v sektorju javnih storitev; transformacijska področja (»transformation poles«) z močno industrializirano preteklostjo in tendenco rekonstrukcije ter obvladovanjem upravljanja sprememb v razvoju novih gospodarskih aktivnosti; prehodi (»gateways«) kot večja mesta z namembno infrastrukturo (ponavadi pristaniško), z obvladovanjem velikih pritokov mednarodnega blaga in potnikov; moderna industrializirana mesta (»modern industrial centres«) kot platforme multinacionalnih aktivnosti z visoko stopnjo tehnološke inovativnosti; 27 Povzeto po: EC. (2007).
UM FOV Pri linearni večkratni regresiji (metoda stepwise; tabela 52) je bila dosežena več kot polovico nižja korelacija ( 336,0=r ) kljub temu, da so sodelovale tri neodvisne spremenljivke, Tabela 50: Povzetek statistik med posameznimi tipi nevronskih mrež in linearno večkratno regresijo (metoda stepwise) pri modelu ocenjevanja korelacij med zamudami, dimenzijami osebnosti, poddimenzijami vestnosti, obliko in velikostjo podjetja ter delovnim mestom, ki ga zaseda anketirana oseba, z izbiranjem pomembnih neodvisnih spremenljivk Linearna večkratna regresija Linearna
UL FDV Internet pojmujejo kot prostor za izražanje pravega sebstva (true self ali tudi real self) , to je tiste različice sebstva, za katerega posameznik dejansko verjame, da je, a se ne more izraziti navzven ali pa mu je to preprečeno.
UL FDV Na ta načela se običajno sklicuje tudi pogodbeno pravo (pacta sunt servanda) in se najbolj udejanjajo v okviru snovanja pogodb.