KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UL EF Uporaba (angl.): the main / primary / principal objective; to meet / achieve your objectives; you must set realistic aims and objectives for yourself; the main objective of this meeting is to give more information on our plans. Namen je torej nek »posredni cilj« ki se ne uresniči neposredno v okviru projekta, ampak ga na daljši rok uresničijo doseženi cilji projekta. Verjetnost uresničitve namena pa je zaradi »posrednosti« manjše od verjetnosti uresničitve ciljev, za katere projektni tim planira in izvede ciljno usmerjene aktivnosti. Batten (1989 , str. 218) navaja, da je namen manj natančno časovno opredeljen kot cilj.
UL EF Tidd in Bessant (2009) delita vzroke za inovacije na dve skupini, in sicer znanjsko prodirajoče inovacije kot posledica znanja (angl. Knowledge-push) in inovacije, izhajajoče iz potreb (angl.
UM FS Za določitev lomno-mehanskih lastnosti materiala uporabimo CT preizkušance (ang. "Compact Tension Specimen") slika 3.11 (priloga 1) in MT preizkušance (ang. "Middle Tension Specimen") slika 3.12 (priloga 2).
UL FRI Primer sistema, ki izkorišča šum, je transkripcijsko omrežje, ki na podlagi šuma proži oscilacije (angl. noise induced oscillations) [29].
UM FERI Pri tem prednjači pojav superohlajene vode (ang. supercooled water) .
UL PEF - Usmerjenost k ciljem, kjer Dweck (1986, v Peklaj 2000, str. 143) razlikuje usmerjenost v odličnost, v proces učenja (ang. »mastery goals«) ter usmerjenost v izvajanje, v dosežke (ang. »preformance goals«) .
UL FDV Politiki za maksimiranje svojih koristi za svoje delovanje izberejo tiste javne politike, kjer lahko zmanjšajo javnopolitično razdaljo (angl. policy distance) , ki je opredeljena kot razlika med pričakovanji volivcev in tistim, kar ponuja vlada (Lane 1998, 87–88).
UL FDV Tako imenovana „ekonomika blaginje“ (ang. welfare economics) problem rešuje s tem, da programe javnopravnih televizij razglaša za „javno dobrino“, in s tem loči način njihovega financiranja od načina „rabe“ njihovih programov.
UL EF Zaheer in Venkatraman (1995) menita, da je kognitivna razsežnost zaupanja blizu kalkulativnemu zaupanju, medtem ko je razsežnost čustvenega zaupanja (angl. affective trust) verjetno vključnena v altruistični tip zaupanja (angl. altruistic type of trust).
UL FDV 78 ACE (ang. American Council on Education) . povezanih z mednarodnim izobraževanjem; organizacija skupnih mednarodnih programov; število mest v študentskih programih mobilnosti.
UL PF V Švici po preteku roka za zbiranje podpisov zvezni urad (ang. Federal Chancellery) ugotovi, ali je podpisna lista veljavna in ali je referendumsko pobudo podprlo zadostno število volivcev.
UM EPF − Povečanje odhodkov (angl. big bath) ; povečanje odhodkov danes vodi do manjših odhodkov v prihodnosti.
UL PEF Pojem komunikacija je zanj naslednje: »Ko jezikoslovec na primer govori o jezikoslovni komunikaciji (tako je tudi nastala posebnost te besede), ima vedno v mislih operacijo, ki po eni strani vsebuje lastnost medosebnega razumevanja (angl. intercomprehension) , in to lahko vsakič, ko je nujno potrebno, preveri v praksi; po drugi strani pa ima lastnost izmeničnosti, ki govorcu omogoča, da postane poslušalec, in poslušalcu, da postane govorec; gre za bistveno lastnost, ki jo je brez igre besed težko najti v določenih drugih »komunikacijah«, ki smo jih pravkar omenjali.« (prav tam, str.
UL FRI Na heterogenost populacije pri gensko regulatornih omrežjih vplivajo tudi ostali faktorji, kot je naprimer celična delitev (angl. cell division) , nihanja v količini RNA polimeraze, ribosomov ...
UL FDV Razvila se je podjetniška neoliberalna teorija novega javnega menedžmenta (ang. New Public Management) ,62 imenovana tudi novo upravljanje javnega sektorja (NUJS), ki izhaja iz funkcionalistične paradigme in njenega koncepta nevtralne znanosti ter na njem utemeljene dihotomije med politiko in upravo (Brezovšek in Bačlija 2010).
UL FDV Kot poudarja Schachter (prav tam), so politično oblikovane, vendar pravno sodoločene kolektivne odločitve Varnostnega sveta na področju uporabe sile, pomemben del »toka 404 Za razliko od »priporočil« (angl. recommedations) . odločitev, ki bodo v praksi kot izraz opinio jurisa glede vsebine in dometa mednarodnopravnih pravil uporabe sile običajno upoštevane kot vir prava«.
UL FGG Poudariti velja, da so pri tem oznake veličin enake kot v standardu, npr. u pomeni merilno negotovost (ang. uncertainty) in ne hitrost.
UM FGPA Sprotna obdelava transakcij pomeni, da so plačilne transakcije, ki nastanejo pri check- in oziroma chek-out nemudoma, to je v realnem času, posredovane banki pridobiteljici (angl. acquiring bank) oziroma banki prevoznika.
UL FRI Ta sestoji iz pretekle natančnosti (angl. past accuracy) in kredibilnosti (angl. credibility).
UM FERI Metalurgija prahov (ang. Powder Metallurgy – PM </abbr>) lahko pokriva bistveno večji spekter izdelkov kot postopki s taljenjem in legiranjem kovin, kjer glavno omejitev predstavlja fazno pravilo [17], ki določuje razmerje trdnih in tekočih faz.