KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UL FGG elementa ....110 Slika 5.37 Histerezna pravila navpičnih vzmeti v sistemu OpenSees....111 Slika 5.38 Histerezna pravila za modeliranje strižnega zdrsa (angl. shear-slip hysteresis) ....112 Slika 5.39 Geometrija prostorske AB stene – demonstracijski primer (dolžine so v metrih) ....116 Slika 5.40 Razdelitev prečnega prereza sten na odseke (dimenzije so v metrih) ....117 Slika 5.41 Geometrija testne AB stene z razporeditvijo elementov (segmentov) po višini in
UM FERI Največja HE na svetu pa je HE Treh sotesk na Kitajskem (angl. three gorges dam) z inštalirano močjo 22.500 MW [48].
UM FERI Iniciativa BPMI [59] (angl. Business Process Management Initiative) je kot standard za modeliranje poslovnih procesov predstavila jezik BPML (Business Process Modeling Language).
UM FERI × označuje nepomembno (ang. do-not-care-sign) , pri čemer W0◦ rotiramo v smeri urinega kazalca, da določimo W. Morfološko tanjšanje SB z W, zapisano kot SB B W, podamo s:
UL EF To pojasnjujemo z večjo mednarodno diverzifikacijo in glajenjem potrošnje (angl. consumption smoothing) .
UM FOV Naključni generator števil (angl. random number generator – RNG) je računska ali fizična naprava, ki generira sekvence števil ali simbolov, ki ne vsebujejo vzorca – pojavlja se naključno.
UM FERI Aktualni postopki vizualizacije ven z uporabo infrardeče (angl. infrared, IR) svetlobe temeljijo na dejstvu, da tkiva na različne načine absorbirajo IR-svetlobo različnih valovnih dolžin [23].
UM FERI Kadar gre za zaporedno izvajanje, atribut predstavlja zadržanje pred udarcem (angl. pre-stroke-hold) , kadar pa gre za sočasno izvajanje, atribut predstavlja zadržanje glede na pojav obravnave značke vzporedno.
UM EPF EBR oziroma Evropski poslovni register (ang. European Business Register) je informacijski sistem, preko katerega države članice zagotavljajo podatke in nekatere storitve iz svojih nacionalnih poslovnih registrov.
UL VF Prepisovalni razred E1A kodira beljakovine 13, 27 ter 32, E1B kodira beljakovine 16, 21, 55, E2A kodira DNA-vezavni protein (angl. DNA-binding protein) (DBP), E2B kodira DNA polimerazo ter končno beljakovino (angl. terminal protein), E3 kodira beljakovine 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15 ter 19, E4 kodira beljakovine 7, 13, 14, 15 ter 17, L1 kodira p52/55 (ogrodne beljakovine) (angl. scaffolding) ter beljakovino IIIa (kapsidni cement) (angl. capsid cement), L2 kodira beljakovine VII (jedrna beljakovina) (angl. core protein), pX (jedrna beljakovini X oziroma µ), V (
UM FOV V drugem delu smo s pomočjo metode večparameterskega odločanja DEX in metod večrazsežnostnega modela (angl. dril-down, dice and slice in roll-up) zgradili specifične modele, ki smo jih uporabili za optimizacijo OLAP kock uporabniškega vmesnika orodja za poslovno inteligenco.
UM FS Najprej smo opravili serijo preizkusov z dvofazno jekleno pločevino DP 800 (angl. Dual Phase) ter dvofazno jekleno pločevino HC450XD.
UM FF Čeprav aplikacija vsebinsko zasleduje uvodne učne ure tečaja slovenščine EILC in zagotavlja ponovitev določenih vsebinskih sklopov, ki se v okviru tečaja izvajajo v ločenih enotah, so gumbi za prehajanje v nova okna nameščeni tako, da uporabnike spodbujajo k nadaljevanju učenja (angl. call to action) ; po vsakem končanem vsebinskem sklopu sta jim na voljo zagon učne igre ali začetek nove lekcije.
UM MF Kondenzat izdihanega zraka (ang. exhaled breath condensate /EBC/) – je eksperimentalna, neinvazivna metoda za vrednotenje vnetja v dihalnih poteh.
UP FHŠ Internet uporabnikom omogoča, da enostavno in dostopno ne le konzumirajo, pač pa tudi ustvarjajo lastne vsebine, kar opišemo z izrazom prozumpcija (angl. »prosumption«, skovanka je nastala iz besed »production« [= produkcija] in »consumption« [=potrošnja]) .
UM FVV Ameriška vojska na obveščevalni sistem v okviru oboroženih sil gleda kot na enega od sedmih bojiščnih sistemov (angl.: Battlefield Operating System/ BOS30) .
UM FERI Razsmernike za PV-sisteme lahko kategoriziramo v štiri skupine: centralni razsmernik (angl. central inverter) z močjo do 850 kW, razsmernik za več nizov PV-modulov (angl. multistring inverter) z močjo do 500 kW, razsmernik za niz PV-modulov (angl. string inverter) z močjo do 10 kW in modularni razsmernik za posamezni PV-modul mikrorazsmernik (angl. microinverter) z močjo do 350 W [3–6].
UL FGG V ta namen proizvajalci geoprostorskih podatkov v LoR matrična polja prostorsko-časovne kakovosti za svoje LoS matrike vnesejo svoj podatek o povprečni ceni proizvodnje določene vrste podatkov na površinsko enoto in s tem nastane za vsako določeno vrsto podatkov določenega proizvajalca STEM stroškovna matrika LoC (angl. Level of Costs) .
UM FF Termin »mnenje« je prevedek grške besede »dóxa«. (Kocjančič, 2006, str. 1115) V slovenščini uporabljajo za prevod tudi »verjetje«, še pogosteje pa »prepričanje« (angl. belief) .
UL FF Avtorja v razpravah iz leta 1992, 1996a in 1996b govorita o učinkovanju treh dejavnikov: nasledstva (angl. succession effect), naslednika (angl. successor effect) in upokojitve (angl. retirement effect).