KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UL EF Razred: Obdobje optimizacije (angl. time-span of optimization58)
UL EF Metoda prekrivanja (angl. overlapping) je osnovana na enostavni primerjavi cene med starim in novim (kakovostno spremenjenim) proizvodom v obdobju, ko se oba pojavljata na trgu (ILO et al., 2004, str. 106).
UM MF Slika 6. Povezava med IVALP in E/E'lat pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 Legenda: E/E'lat, razmerje med valom E vtoka skozi mitralno zaklopko in hitrostjo vzdolžnega pomika stranskega dela mitralnega obroča med diastolo; IVALP, pospešek izovolumetričnega krčenja (angl. isovolumetric acceleration) levega prekata
UM FERI tip pisave: enakokoračna pisava (angl. monospaced font) oz. proporcionalna pisava,
UL EF CFI indeks (ang. comparative fit index) ima podobne lastnosti kot prejšnji, je med najbolj uporabljanimi, zavzema vrednosti med 0 in 1, višje vrednosti pomenijo boljši model; lahko rečemo, da je model dober, če je vrednost večja od 0,9.
UL FGG Poleg tega, za razliko od steklenih vlaken, niso občutljiva na ti. pretrg zaradi lezenja (angl. creep rupture) .
UL FGG Najbrž je najbolj očitna teorija dojemanja primerjalna analiza s podlogo ujemajočih se modelov (angl. »Template - matching models«) .
UL FGG Vpliv sezonskih sprememb na učinkovitost biološke črpalke ocenjujemo s t.i. analizo kritične globine (ang. critical depth analysis) po Sverdrup (1953), ki pa je v disertaciji ne bomo podrobneje obravnavali.
UM FS V ta namen je bil standardni kavitacijski dvo-fluidni model nadgrajen z transportnima enačbama za število mehurčkov na enoto volumna (angl. bubble number density) in za gostoto mejne površine na enoto volumna (angl. interfacial area density) ter je opisan v Wang et al [30] in Wang & Greif [5].
UL VF Na izbiro smo imeli dva načina ionizacije, in sicer kemijsko ionizacijo pri atmosferskem tlaku (ang. atmospheric pressure chemical ionization – APCI) in ionizacijo v elektrospreju (ang. electrospray ionization – ESI).
UL MF Nato smo 2 µl resuspendiranih kroglic dodali 30 µl diluenta HRP (angl. horseradish peroxidase, INOVA Diagnostics Inc., San Diego, ZDA) in 10 µl diluiranega preiskovanega seruma (1 : 100 v diluentu HRP).
UL EF Filozofijo stalnega izboljševanja najlepše prikažemo s PDCA (angl. plan-do-check-act cycle) ciklusom, imenovanim tudi Demingov krog, ki se mora stalno ponavljati (obračati).
UM MF Do sedaj poznani možni označevalci za MRMC so ALDH1A (angl. aldehyde dehydrogenase 1A), CXCR6 (angl. C-X-C chemokine receptor type 6), Oct4 (angl. octamer-binding transcription factor 4), LNGFR (angl. low-affinity nerve growth factor receptor) , CD133 (prominin-1), ABCG2 (angl. ATP-binding cassette sub-family G member 2), CD20 (angl. Blymphocyte antigen) ter kot najbolj priznan in uveljavljen označevalec ABCB5 (angl. ATPbinding cassette sub-family B member 5) (10–16).
UM FERI višina in širina obdajajočega okvira znaka (angl. bounding box) v pikslih;
UL EF Potrošniški CAPM pa se sooča s številnimi težavami empiričnega preverjanja: i) prva je t.i. uganka premije za tveganje (angl. equity premium puzzle) – variabilnost mejne koristnosti potrošnje v empiričnih raziskavah je običajno premajhna, da bi uspešno pojasnila povprečno raven presežne donosnosti sredstev (Mehra in Prescott 1985); ii) druga je nizka pojasnjevalna moč potrošnje za različne vrste sredstev (nizka presečna pojasnjevalna moč) (Mankiw in Shapiro 1986); kovarianca med betami in tržno premijo dobljena iz ocen kratkih časovnih oken je premajhna, da bi podprla pomembnost katere od pogojnih spremenljivk (angl. conditioning variables, Lewellen in Nagel 2005).
UP FM Nekateri jih poimenujejo viri (angl. sources; Robledo 2001), drugi pa dejavniki (angl. antecedent factors; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994) pričakovane kakovosti.
UL EF V doktorski disertaciji uporabljam izraza vrhnji management in vodstvo kot sinonima za najvišje oziroma vrhnje vodstvo (angl. top management) , kljub temu pa nekatere ugotovitve veljajo tudi za srednji management.
UL FE Natančnost metode razvrščanja P (angl. Precision) je definirana kot razmerje med številom pravilno pozitivnih rezultatov TP in številom vseh rezultatov, razvrščenih kot pozitivnih.
UM FVV Glede na predhodna omrežja je vključevala povečanje prenosa podatkov, vključuje HSDPA (ang. Highs Speed Downlink Packet Access) in HSUPA (ang. Highs Speed Uplink Packet Access) .
UL FGG Bohman (2004: 152) trdi, da internet in drugi sodobni javni »prostori« dovolijo obliko publicitete, ki se kaže v »javnosti javnosti« (angl. »a public of publics«) , bolj kot v enotni javni sferi, ki temelji na skupni kulturi in identiteti.