KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UL FDV V tem primeru se internet pokaže kot zadnja možnost ali » izhod v sili«.
UM FF Bistvo je, da učenci navsezadnje razumejo, kaj je mišljeno s temi tremi pikami ali “ …”«221 (Shapiro, 1997, str. 119).
UL FDV Evropeizacijo si po mnenju Delantyja in Rumforda (2008, 29) lahko zamislimo kot med seboj tekmujoče različne imaginarije ali » rede prepričevanja«,84 ki se izražajo v različnih kulturnih naborih.
UM EPF Za njegovo udejanjanje so bila namreč v praksi potrebna vodila ali » instrumenti«.
UP FM Odločili smo se, da pri vsakemu vprašanju ponudimo filter ali ' nevtralen odgovor' (Fink 2003a, 56–57).
UM FF Če ne vemo, kam plujemo, nam ne pomaga noben veter (Seneca). in učenec skupaj izbereta (načrtujeta) književna besedila, ki jih bo učenec prebral (književna besedila po zahtevnosti postopno stopnjujemo), določita, na kaj bo posebej pozoren (mogoče na katere besedilne signale), kako bo prebrana besedila predstavil: kot pisno besedilo, 100 računalniško projekcijo, govorni nastop ( poustvarjalni ali » književnostrokovni«), plakat, dramatizacijo, razstavo, katere vire bo uporabil, v kolikem času bo nalogo opravil in po katerih kriterijih bo naloga ovrednotena (jasni in v naprej poznani kriteriji oz. pričakovanja učitelja).
UM FKKT - »žiromagnetno« razmerje ali » žiromagnetni« faktor, katerega vrednost je odvisna od vrste jedra.
UL FDV Po drugi strani pa sodobni pravni pozitivisti priznavajo, da so pravila, načela in koncepti mednarodnega prava po svoji naravi do določene mere pomensko odprti oziroma epistemološko negotovi, zato končne ali » resnične« vsebine pomensko odprtih pravnih pravil ni mogoče enostavno ugotoviti na abstraktni ravni, temveč le z razlagalno analizo v konkretnem primeru (Klabbers 2006, 298; Kammerhofer 2007, 102).
UM FF Preden nadaljujemo se nam zdi smiselno pojasniti Fregejev pojem funkcije funkcij ali » « (Ule, 1982, str. 84).
UM FERI Backpropagation ali ' error backpropagation' pomeni iterativno povratno širjenje napake nazaj skozi nevronsko mrežo v postopku učenja.
UNG FPŠ Tisto v naravi, kar naj bi umetnost rešila, ni bilo izgubljeno ali » potlačeno«, temveč dejansko ni nikoli obstajalo.
UM FS Slika 4.15 prikazuje globalni (a) in lokalni ali » sub« model (b) mreže za izračun faktorjev intenzivnosti napetosti KII in KIII.
UP FHŠ Ali gre bolj za (od okoliščin odvisno) izbiro med uporom, kolaboracijo ali » privilegirano« emigracijo?
UM FNM Raven Kategorija ali » raven«
UNG FPŠ Tistemu, ki bi postavil tezo, da tudi fašist »ne popusti glede svoje želje«, je Badiou že odgovoril, da njegova etična maksima med sabo nujno poveže tri vrline: razsojanje (ne pustiti se zapeljati simulakrom), Takšno dogodkovno pojmovanje političnega subjekta terja pomemben slep, da vsakokratni dogodek, ki nastane kot produkt deklariranja militantnega subjekta in ki radikalno predrugači do takrat obstoječo realnost, obenem radikalno predrugači tudi sam subjekt; izkušnja deklariranja dogodka ali » resnice« subjekt predrugači: »Razpustitev identitete univerzalizirajočega subjekta v univerzalnem, ki je Pavlova maksima, naredi, da je Isto nekaj, kar se izbojuje, če je potrebno tudi prek predrugačenja naše lastne drugačnosti« (Badiou, 1998b: 113).
UM FF Prav tam, str. 153–154. renesansa (1500–1600) ter pozna renesansa ali » barokni slog« (1600–1800).
UP FM kakovosti VŠZ za delodajalce proučujemo z vprašanjem: 'Prosim, ocenite, kako pomembne so naslednje informacije o VŠZ pri sprejemanju odločitev o sodelovanju vaše organizacije z VŠZ (npr. pri zaposlovanju diplomanta, raziskovalnih podvigih, svetovanju).' Vprašanje vsebuje štiri vrste informacij ali štiri spremenljivke, ki predstavljajo štiri 'obvladljive' dejavnike zaznane kakovosti: (1) podobo ali 'kako družba/okolje vidi VŠZ – javno mnenje', (2) opaznost ali 'pojavnost VŠZ (stavba, simboli, blagovna znamka)', (3) stvarne dokaze ali ' informacije o stvarni kakovosti VŠZ (o študentih, izvajanju dejavnosti, finančnih in materialnih sredstvih' in (4) 'lastno neposredno izkušnjo z VŠZ'.
UM Ultrazvočne preiskave kroničnih uremičnih bolnikov pa kažejo hkrati koncentrično in ekscentrično HLP (112), imenovano tudi mešano ali » hibridno« obliko HLP, ki jo ima približno 80% dializnih bolnikov (19,41,113,114).
UL FDV Čeprav ni lahko opredeliti, kako invazivna bi morala določena aplikacija biti, da šteje za notranjo, saj lahko že redna raba številnih zunanjih strategij krepitve znatno preoblikovanje možganske strukture, "notranje" TKČ vseeno predstavljajo resnejša tveganja za posameznika, kot pa tveganja zunanjih TKČ, povezana s posegi v zasebnost, zaščito podatkov ali " izobrazbeno indoktriniraje" (Bostrom in Sandberg 2009a, 322) ali z izgubo zmožnosti in "spomina", ki jih zunanje naprave nudijo.
UL FDV Tudi Canefe in Uğur (2004, 9) menita, da lahko takšni pristopi temeljitejše pojasnijo evropeizacijo v Turčiji in predvsem spremembo paradigme ali » nenavadnega fenomena«,129 ki jo predstavlja politika islamskih akterjev, ki pospešeno sprejemajo reforme za vstop v EU.