KAS Dr (doktorati)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
UL FDV Sovacool in Hirsh (2007, 160) dodajata, da si ti veliki institucionalizirani akterji želijo ohraniti monopolne položaje ter pogosto vidijo sebe kot upravitelje ali » gospodarje« tehnološkega in družbenega razvoja, ki omogoča moderen način življenja.
UP FHŠ Kajti pornografija ali » pornografija« deluje bistveno drugače, ko se nahaja v nepomembnih publikacijah ali pa v okviru tradicionalne umetnosti, kar neoklasicizem je.
UM FKKT - razvoj koncepta pasivne dostave na račun izboljšanega permeacijskega ter retenzijskega/zadrževalnega učinka ( EPR ali » Enhanced Permeation and Retention), ki ga je odkril Japonec Hiroshi Maeda [8].
UM EPF Zaključku raziskave lahko povzamemo kot ugotovitve, da stopnja skupinskega dela, ki ga lahko imenujemo tudi skupinska pripadnost ali " esprit de corps" bistveno bolj vpliva na učinkovitost SODS, kot pa stopnja samo-organizacije, hkrati pa ima vliv na vse tri indikatorje uspešnosti SODS.
UL TEOF V tem smislu lahko razumemo, zakaj je vodilno mesto med različnimi vedami prihranjeno prav za etiko ali » prvo filozofijo«, kot jo označuje Levinas (Levinas 1998, 54).
UP FHŠ Opremljeno je bodisi s tehnološkimi vmesniki ali » le« podvrženo dosežkom znanosti.
UNG FPŠ Zanj je resnična samo tista politika ali » teopolitika, ki jo regulira nebo«, kakor je zapisal v Arcanorum status libri decem.311 Kakor Bellarmin in Bossuet je Pelzhoffer javno oblast izvajal od Boga.
FDŠ 317) stile vodenja skupin opredeli kot najboljši način opravljanja naloge ali “ Best Way to Task Performing”.
UL FDV Absolutno popredmetenje črnega ženskega telesa kot Drugega se je pokazalo pri reprezentativnem prikazovanju Saartjie Baartman ali » Hotentotske Venere« po evropskih muzejih v začetku 19. stoletja.
UNG FPŠ Kljub siceršnji majhnosti ali » provinacialnosti«, kot Ljubljano označujejo nekateri zgodovinarji ali pa kot jo omenjajo nekateri diskurzi v obravnavanem peridičnem tisku, lahko beremo še številna druga nasprotna menja o tem, kako velikomestno in kako moderno je to mesto postalo na nekaterih področjih.
UL FDV Narod je tako nova oblika družbene organizacije, ki temelji na ponotranjenih, od izobrazbe odvisnih visokih kulturah, ki jih brani ali » iznajdeva« posamezna država.
UM FF Instead, they are possible and actual patterns that are grounded in the arrangement of particles in the natural world and in the systematic behavior and linguistic usage of mathematicians and scientists as they discover, state, and apply theories of the natural world. (Zalta The Theory of Abstract Objects http://mally.stanford.edu/theory.html) 11Naša teorija abstraktnih subjektov bo objektificirala ali » poustvarila« skupino lastnosti, ki zadovoljijo ta vzorca.
UM EPF Tudi sedanja politika Jeana-Clauda Junkerja je neoliberalna, torej politika kontinuitete ali » politics as usual«.
UP FHŠ Ta zgodovina ali » metazgodba« je bila od šestdesetih let 20. stoletja konstantno revidirana, nadgrajena, modificirana in empirično obogatena, tako da jo mnogi raziskovalci sedaj poskušajo zamenjati.
UL FDV Poleg spretnosti (ki so manualne, a odraz raziskovanja in teorije) ter znanja (ki je teoretično), se omenja (Polany 1964 v Freidson 2001, 25) še tiho znanje (oz. umetnost ali » tacit art«), ki je rezultat delovnih izkušenj.
UM FF V nadaljevanju bomo poskušali pojasniti, kako Parsonsova različica strukturalizma rešuje problem indeterminiranosti ali » “mnogovrstni redukcijski” problem«254, kot pravi on. (Parsons, 2008, §18, str. 102) Poglejmo, kako Parsons pojasnjuje, da so matematični objekti indeterminirani: »Obstaja jasen razum, kjer je istovetenje naravnih števil in množic indeterminirano, pri tem so možne različne interpretacije teorije števil in 251
UL FDV Zame zato vprašanje nikoli ni bilo, ali je antropologija znotraj akademskih okvirov drugačna, boljša ali “ pravilnejša” kot antropologija zunaj akademskega sveta.
UL FDV ‘novih’ vrednot) bodisi skozi dihotomijo ‘njihove’ vrednote vs. 'naše' vrednote ali ' lokalne' vs.
UNG FPŠ Meje tako funkcionirajo kot zunanje in obenem notranje in natanko tukaj je hegemonska funkcija meje, ki je hkrati »zunanja« in »notranja« in zaradi katere je vsak posameznik »brez meja« izgubljen subjekt, odtujen ali » tuj samemu sebi« (ibid.: 46).
UL EF To smo storili tako, da smo sešteli, koliko odstotkov anketiranih je navedlo, da je določen kriterij zanje ali » zelo pomemben« ali pa »pomemben«.